Educatieve links

Onderstaand een overzicht van enkele relevante websites over Leven Lang Ontwikkelen, Duurzame Inzetbaarheid en Sociale Innovatie. Het overzicht is niet uitputtend, maar biedt een inzicht in de ontwikkelingen, mogelijkheden en activiteiten vanuit diverse organisaties.

Leven Lang Ontwikkelen – informatie Rijksoverheid

Op deze website onderschrijft de Rijksoverheid het nut en de noodzaak om aan de slag te blijven met leven lang ontwikkelen. Dit voor zowel werknemers / werkzoekenden, werkgevers als opleiders. Ook wordt inzicht geboden in de financieringsmogelijkheden, zoals subsidies voor scholing.

Sociaal Economische Raad - SER

De SER heeft een actie-agenda ontwikkeld voor leven lang ontwikkelen en eigen regie. Hier is achtergrondinformatie te vinden over onder meer: goede voorbeelden uit de praktijk, wet- en regelgeving en publicaties. Hieronder enkele links naar hun pagina’s op internet hierover.

SER Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen
SER Publicaties regie-loopbaan
SER Kennisdocument Eigen regie

Algemene werkgeversvereniging Nederland – AWVN:

De AWVN heeft een model ontwikkeld voor het opzetten en invoeren van leven lang ontwikkelen in organisaties. Het model is te raadplegen via AWVN Leven Lang Ontwikkelen vijf fasen model. Daarnaast heeft de AWVN handvatten geschreven voor toepassen van een eigen regie model, in relatie tot duurzame inzetbaarheid.
AWVN Eigen regie en duurzame inzetbaarheid

Algemene werkgeversvereniging Nederland – AWVN:

Rijnmond in Zicht: Op dit online dashboard vind je alle relevante informatie over ontwikkelingen in de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Waar is groei in de werkgelegenheid, welke vacatures zijn er? Ook zijn er publicaties van onderzoeken te vinden. Rijnmond In Zicht. Op de website van Rijnmond in Zicht komt ook het thema Leven Lang Ontwikkelen aan de orde, met een opsomming van belemmeringen, oplossingen en maatregelen – te lezen via Rijnmond In Zicht - Leven Lang Ontwikkelen

Skills In Zicht:

Op deze website worden matches gemaakt tussen werkzoekenden en vacatures op basis van de gevraagde vaardigheden. Je leest welke types vacatures er zijn en welke vaardigheden worden hiervoor gevraagd. Je kunt op deze gratis tool zelf kijken of de vacatures en de daarbij behorende skills bij je passen.
Skills In Zicht

Leerwerkloket Rijnmond:

Het Leerwerkloket Rijmond helpt werknemers, werkzoekenden en werkgevers om antwoorden te krijgen op vragen over loopbaanontwikkeling en kansrijke beroepen, subsidies voor opleidingen, vacatures en sollicitatietips. Op het online platform mijnleerwerkloket.nl kan een e-portfolio worden aangemaakt; hiervoor kun je ook de online loopbaantesten doen.
Leerwerkloket Rijnmond

Sociale Innovatie Academie

Sociale Innovatie Academie:

De Sociale Innovatie Academie biedt opleidingsprogramma’s aan, op maat gemaakt voor sectoren, waarbij de mensen de motor van vernieuwing worden in organisaties. Het optimaal benutten van de ideeen van de mensen en het invoeren van nieuwe manieren van (samen)werken zijn voorbeelden van sociale innovatie.
Sociale Innovatie Academie

Economic Board Zuid-Holland – EBZH:

De EBZH heeft een actieprogramma ontwikkeld, om te investeren in kennis en innovatie. Leven Lang Ontwikkelen is hiervan onderdeel. In de volgende link tref je, naast informatie over de Groeiagenda Zuid-Holland, onderaan de pagina ook een filmpje aan over het belang van Leven Lang Ontwikkelen.
Economic Board Zuid-Holland - Groeiagenda

Agenda

november 2021
03 november 2021

Congres Leven Lang Ontwikkelen

voor een toekomstbestendige arbeidsmarktLeven Lang Ontwikkelen – actueler dan ooit! Corona heeft ons nog meer met …

00:3000:30
Registreer voor event
Geen evenementen gevonden!

Wat willen we bereiken?

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Samen toewerken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is op 23 september 2020 gelanceerd, als onderdeel van het Leerwerkakkoord.

Aanleiding: de wens om de kwaliteit en de weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. We groeien toe naar een nieuwe economie, door technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. De kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s.

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond wil, vanuit het Leerwerkakkoord en de diverse deelakkoorden in kansrijke sectoren een regionale aanpak opzetten en een effectief arbeidsmarktbeleid realiseren, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast. Dit doen we niet alleen, maar samen met ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid. We willen hierdoor taken (bij organisaties) en talenten (van mensen) te allen tijde optimaal matchen.

Met elkaar wordt gewerkt naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Met voldoende beschikbare medewerkers, passend bij de vraag van werkgevers (de juiste skills). Een arbeidsmarkt die de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers bevordert, gericht op ontwikkelen en (blijven) leren.

Met het Platform Kennisdeling zoeken we naar de beste aansluiting tussen mensen en organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit door focus op leven lang (skills) ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Strategie

We bereiken die toekomstbestendige arbeidsmarkt door in te zetten op:

 • Een duurzame infrastructuur voor de ontwikkeling, scholing en groei van werkenden en werkzoekenden
 • Werkenden die gemakkelijk en snel kunnen overstappen van krimpberoepen naar groeiberoepen, ondersteund door passende scholing
 • Werkzoekenden die duurzaam aan het werk kunnen gaan en blijven
 • Studenten en leerlingen die toekomstbestendig worden opgeleid
 • Werkgevers die volop inzetten op Leven Lang Ontwikkelen, Sociale Innovatie en inclusiviteit
Infographic schema

Onze doelgroepen en thema’s

De activiteiten van het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie richten zich vooralsnog op de doelgroepen werkgevers (directeuren, leidinggevenden, HR- en opleidingsprofessionals), opleiders en overheid.

Drie hoofdthema’s

De programmering van de activiteiten van het Platform kennisdeling LLO en SI gebeurt aan de hand van 3 hoofdthema’s:

 • Eigen regie
 • (Arbeids)mobiliteit
 • Verbinden praktijk en onderwijs
Infographic schema
Hoofdthema's

Wat we doen

Organiseren van kennissessies – intersectoraal

Doel van de kennissessies is om deelnemers te inspireren m.b.t. onderwerpen, die samenhangen met de drie hoofdthema’s voor de kennissessies van het Platform kennisdeling LLO en SI:

 • Eigen regie
 • Arbeidsmobiliteit
 • Verbinding onderwijs en bedrijfsleven


Tijdens de kennissessies wordt de laatste stand van zaken gedeeld, onderbouwd met relevant, recent onderzoek. Ook bespreken we welke praktische aanpakken mogelijk zijn op de gekozen onderwerpen: welk aanbod is er, zijn er financieringsmogelijkheden? En we laten werkgevers aan het woord: welke visie hebben zij op het vraagstuk, hoe pakken zij het aan en welke resultaten levert dit op?

Doelgroepen kennissessies: ondernemers, werkgevers, opleidingen, overheid uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Per kennissessie wordt dit nader gespecificeerd, als dit nodig is.

Organiseren van werksessies – intersectoraal

De naam zegt het al: in de werksessies ga je aan de slag! Praktisch: stappen zetten naar de (verdere) invoering van Leven Lang Ontwikkelen, Duurzame Inzetbaarheid of Sociale Innovatie in de eigen organisatie. Leren van anderen, zelf kennis en ervaring delen, in gesprek gaan en dit meenemen voor acties in de eigen organisatie. De groep is minimaal 6 en maximaal 12 personen groot. Deelnemers komen uit verschillende sectoren. Er worden drie bijeenkomsten per groep georganiseerd, van elk 2 uur.

Contacten leggen met organisaties, vragen beantwoorden, mensen verbinden, bijdragen aan bijeenkomsten over Leven Lang Ontwikkelen of Sociale Innovatie die door andere organisaties worden georganiseerd.

Naast de kennissessies en werksessies is het Platform actief in het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties. Opleidingsinstellingen, werkgeverskoepels, individuele werkgevers met vragen. Ook kunnen we bijdragen aan bijeenkomsten over LLO en/of SI, georganiseerd door anderen. Daarnaast werken we samen met regionale initiatieven zoals Gezond010.

Meld je aan voor de kennis-sessies!

Platform Leven Lang Ontwikkelen

Congres Leven Lang Ontwikkelen

voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Meld je aan!
Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond zet in op een effectief arbeidsmarktbeleid door samen te werken met kansrijke sectoren, ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid. Het platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) maakt zich sterk door kennisoverdracht plaats te laten vinden, nut & noodzaak te agenderen en praktische handvatten aan te bieden doormiddel van diverse online & fysieke events.


“Once you stop learning,

you start dying.”

– Albert Einstein –