Subsidiemogelijkheden

Mensen moeten zich blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Maar leren en ontwikkelen is ook belangrijk om als bedrijf wendbaar en concurrerend te blijven. Daarom ondersteunt de overheid leren en ontwikkelen onder andere met een aantal subsidiemogelijkheden zoals:

STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)

Dit is aan te vragen per 1 maart 2022. Voor werkenden en werkzoekenden, maximaal € 1.000 per aanvrager. Voor de meest actuele informatie, zie rijksoverheid.nl.

SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor de meest actuele informatie, zie rijksoverheid.nl.

Rotterdams Scholingsfonds/Scholingvoucher

Rotterdammers die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen voor maximaal 2.500 euro een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds. Voor de meest actuele informatie, zie de informatiepagina op rotterdam.nl.

Nuttige informatie

Onderstaand een overzicht van enkele relevante websites over Leven Lang Ontwikkelen, Duurzame Inzetbaarheid en Sociale Innovatie. Het overzicht is niet uitputtend, maar biedt een inzicht in de ontwikkelingen, mogelijkheden en activiteiten vanuit diverse organisaties.

Leven Lang Ontwikkelen – informatie Rijksoverheid

Op deze website onderschrijft de Rijksoverheid het nut en de noodzaak om aan de slag te blijven met leven lang ontwikkelen. Dit voor zowel werknemers / werkzoekenden, werkgevers als opleiders. Ook wordt inzicht geboden in de financieringsmogelijkheden, zoals subsidies voor scholing.

Sociaal Economische Raad - SER

De SER heeft een actie-agenda ontwikkeld voor leven lang ontwikkelen en eigen regie. Hier is achtergrondinformatie te vinden over onder meer: goede voorbeelden uit de praktijk, wet- en regelgeving en publicaties. Hieronder enkele links naar hun pagina’s op internet hierover.

SER Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen
SER Publicaties regie-loopbaan
SER Kennisdocument Eigen regie

Algemene werkgeversvereniging Nederland – AWVN:

De AWVN heeft een model ontwikkeld voor het opzetten en invoeren van leven lang ontwikkelen in organisaties. Het model is te raadplegen via AWVN Leven Lang Ontwikkelen vijf fasen model. Daarnaast heeft de AWVN handvatten geschreven voor toepassen van een eigen regie model, in relatie tot duurzame inzetbaarheid.
AWVN Eigen regie en duurzame inzetbaarheid

Rijnmond in Zicht:

Op dit online dashboard vind je alle relevante informatie over ontwikkelingen in de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Waar is groei in de werkgelegenheid, welke vacatures zijn er? Ook zijn er publicaties van onderzoeken te vinden. Rijnmond In Zicht. Op de website van Rijnmond in Zicht komt ook het thema Leven Lang Ontwikkelen aan de orde, met een opsomming van belemmeringen, oplossingen en maatregelen – te lezen via Rijnmond In Zicht - Leven Lang Ontwikkelen

Skills In Zicht:

Op deze website worden matches gemaakt tussen werkzoekenden en vacatures op basis van de gevraagde vaardigheden. Je leest welke types vacatures er zijn en welke vaardigheden worden hiervoor gevraagd. Je kunt op deze gratis tool zelf kijken of de vacatures en de daarbij behorende skills bij je passen.
Skills In Zicht

Leerwerkloket Rijnmond:

Het Leerwerkloket Rijmond helpt werknemers, werkzoekenden en werkgevers om antwoorden te krijgen op vragen over loopbaanontwikkeling en kansrijke beroepen, subsidies voor opleidingen, vacatures en sollicitatietips. Op het online platform mijnleerwerkloket.nl kan een e-portfolio worden aangemaakt; hiervoor kun je ook de online loopbaantesten doen.
Leerwerkloket Rijnmond

Sociale Innovatie Academie

Sociale Innovatie Academie:

De Sociale Innovatie Academie biedt opleidingsprogramma’s aan, op maat gemaakt voor sectoren, waarbij de mensen de motor van vernieuwing worden in organisaties. Het optimaal benutten van de ideeen van de mensen en het invoeren van nieuwe manieren van (samen)werken zijn voorbeelden van sociale innovatie.
Sociale Innovatie Academie

Economic Board Zuid-Holland – EBZH:

De EBZH heeft een actieprogramma ontwikkeld, om te investeren in kennis en innovatie. Leven Lang Ontwikkelen is hiervan onderdeel. In de volgende link tref je, naast informatie over de Groeiagenda Zuid-Holland, onderaan de pagina ook een filmpje aan over het belang van Leven Lang Ontwikkelen.
Economic Board Zuid-Holland - Groeiagenda

Hoe werkt Nederland

Op deze website van de Rijksoverheid is informatie te vinden over onder andere leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, subsidies (STAP, SLIM, Nederland leert door) en vind je tests en tips om actie te nemen op leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.
Hoe werkt Nederland

Agenda

09 juni 2023

Kennissessie 2 online “Het goede gesprek voeren, hoe moedig je mensen aan naar resultaat?”

Online editie 9 juni 11:00-12:00 uur De volgende kennissessie staat in het teken van “Het goede gesprek voeren, …

11:0012:00
Scheepsbouwweg 8 (Loft), Rotterdam
Bekijk Details
07 september 2023

Werksessies: Leercultuur

2 startmomenten (april en september) Unieke kans! Ben je ook benieuwd naar hoe het staat met de leercultuur …

Registreer voor event
13 oktober 2023

ONLINE KENNISSESSIE 13 OKTOBER 2023

Op 13 oktober organiseren wij weer een intersectorale kennissessie waarin wij jullie zullen inspireren op het …

11:0012:15
Scheepsbouwweg 8 (Loft), Rotterdam
Bekijk Details
Geen evenementen gevonden!

Wat willen we bereiken?

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is in 2020 gelanceerd, als onderdeel van het Leerwerkakkoord. Centraal staat de wens om kennis en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. We groeien toe naar een nieuwe economie, door technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. Kennis en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s. Leren en (blijven) ontwikkelen zijn daarom belangrijke activiteiten voor zowel werknemers als werkgevers.

De arbeidsmarktregio Rijnmond wil werken aan een effectief arbeidsmarktbeleid, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast. Dit doen we niet alleen, want het ultieme doel is om alle relevante groepen in de arbeidsmarkt nader tot elkaar te brengen. Hiervoor regelen we activiteiten in samenwerking met (MKB-) ondernemers in de regio, opleidingen, MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW, SER, AWVN en verschillende werkgeverskoepels. Met bijvoorbeeld werk- en kennissessies bouwen we zo samen aan actuele kennis rondom LLO en SI en creëren we kansen op het vlak van arbeidsmobiliteit.

Het is onze missie om samen toe te werken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waarbij we:

  • anticiperen op transities, demografische ontwikkelingen, wensen van generatie Z en noodzaak tot wendbaarheid
  • de optimale match zoeken tussen taken (bij organisaties) en talenten (van mensen)
  • focussen op kansrijke sectoren en beroepen

Leren en ontwikkelen maken bij dit alles een integraal onderdeel uit van het beleid en de acties van werkgevers. Ook werknemers zijn hiermee bewust en actief aan de slag.

Drie hoofdthema’s

De programmering van de activiteiten van het Platform kennisdeling LLO en SI gebeurt aan de hand van 3 hoofdthema’s:

Eigen regie

Hoe kunnen mensen eigen regie nemen over hun (toekomstige) werk en de (door)ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden? En hoe kunnen werkgevers hierbij ondersteunen? Het is belangrijk dat de eigen motivatie en wensen leidend zijn voor de te nemen stappen. Toekomstgericht: (hoe) sluit je aan bij de kansrijke sectoren en beroepen, dus daar waar veel vraag is.

(Arbeids-)Mobiliteit

Arbeidsmobiliteit is sterk verbonden met de cijfers en ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijden van de arbeidsmarkt. Waar zien we (structurele) veranderingen? Wat zijn veelbelovende sectoren en beroepen en welke kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig? In welke sectoren lijken juist overschotten te ontstaan? En vooral: hoe kunnen mensen zich hier optimaal op voorbereiden?

Verbinden praktijk en onderwijs

Hier wordt de focus gelegd op de verbinding tussen de behoeften van de arbeidsmarkt en de aansluiting hierop van de opleidingen. Opleidingen zijn druk bezig hun aanbod af te stemmen op de nieuwe eisen en wensen van zowel werknemers als werkgevers. Denk aan versnelde opleidingstrajecten, deelcertificaten, hybride onderwijs, inzet van hybride docenten.

Projectteam LLO

Het projectteam van Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (links: Jolanda, rechts: Emilie).

Emilie van de Loo

Emilie is projectleider van het Platform en werkt met Jolanda samen om de doelen van het Platform te bereiken en de verschillende activiteiten van het Platform op te pakken. Daarnaast richt zij zich op het organiseren van lerende netwerken (ook wel bekend als de werksessies) voor ondernemers/werkgevers, die stappen willen zetten op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee krijgen ondernemers handvatten voor een praktische toepassing van Leven Lang Ontwikkelen in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties.

Jolanda Vollebregt

Jolanda organiseert samen met Emilie de kennissessies van het Platform. Het doel van deze sessies is de ondernemers/werkgevers te faciliteren, informeren, inspireren en enthousiasmeren om verder aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen.

Wat we doen

Organiseren van kennis- en werksessies – intersectoraal

Kennissessies

We organiseren intersectorale kennissessies. De sessies zijn afwisselend online en hybride. Bij hybride evenementen kunnen deelnemers elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Er wordt gestreefd naar een logische volgorde van te presenteren onderwerpen, gebaseerd op de 3 hoofdthema’s: Eigen regie, (Arbeids-)Mobiliteit, Verbinden Praktijk en Onderwijs.

Doel van de kennissessies is om deelnemers te inspireren op onderwerpen, die samenhangen met de drie hoofdthema’s. Tijdens de kennissessies wordt de laatste stand van zaken gedeeld en onderbouwd met relevant en recent onderzoek. Ook bespreken we welke praktische aanpakken mogelijk zijn op de gekozen onderwerpen: welk aanbod is er, zijn er financieringsmogelijkheden? En we laten werkgevers aan het woord: welke visie hebben zij op het vraagstuk, hoe pakken zij het aan en welke resultaten levert dit op?

Doelgroep kennissessies: ondernemers, werkgevers, HR- en opleidingsprofessionals, zowel voor MKB als het grootbedrijf uit de regio Rotterdam-Rijnmond, die (nog) meer willen doen met Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers van opleidingsorganisaties, overheid en introducees van de deelnemers welkom. Per kennissessie wordt dit nader gespecificeerd, als dit nodig is.

Over de kennissessies

Hier vind je o.a. verslagen van onze kennissessies, inclusief videoverslag van interessante sprekers, én de integrale uitzending van de gehele kennissessies.

Terugkijken kennissessies
Kennissessie 16-6-2022: Loopbaan APK voor iedereen?
Kennissessie 7-4-2022: Skills of diploma’s. Wat kiest de werkgever?
Kennissessie LLO 7-4-2022: steeds meer werkgevers aan de slag met skills
Kennissessie 17-2-2022: Leren op de werkvloer. Hoe organiseer je dat?

Aanmelden
Meld je aan voor de kennis-sessies!

Werksessies – doe gratis mee en laat je kennis en netwerk groeien!

Voor ondernemers, werkgevers, lijnmanagers en HR- en opleidingsprofessionals, gevestigd in de regio Rotterdam-Rijnmond, organiseren we werksessies, voor kleine groepen, van 8 – 10 personen. Dit zijn intersectorale bijeenkomsten, je leert dus ook van andere sectoren en laat bovendien je netwerk groeien.

Dit jaar werken we samen met werkgeversvereniging AWVN, waarbij we je de mogelijkheid bieden een scan in te vullen om een beeld te krijgen van de status van de leercultuur binnen jouw organisatie. De uitkomsten van de scan zijn dan het vertrekpunt voor je actie/verbeterplan. Ook wisselen we bestaande voorbeelden uit o.a. het MKB uit en gaan we interactief werken aan een eigen ontwikkelagenda. Er bestaat ook veel ruimte voor kennisdeling en uitwisseling! Dit alles is live..

Aanmelden
Meld je aan voor de werksessies!

Dialoogsessies

In kleine teams worden dialoogsessies gehouden, om vanuit de diverse partners/stakeholders te bespreken hoe de beweging LLO en SI verder opgezet moet worden en hoe de rol van de betrokkenen vanuit de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) verder vorm krijgt.

Verbinding maken met de regionale SLIM-regeling

In 2021 is een regionale subsidie aangevraagd voor SLIM – een regeling gericht op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen / het bevorderen van de leercultuur bij MKB-ondernemers. Begin 2022 is een positieve reactie gekomen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De activiteiten van het Platform LLO en SI en de aanpak voor de regionale SLIM liggen in elkaars verlengde. We willen een effectieve en efficiënte verbinding tussen SLIM en het Platform LLO en SI tot stand brengen.

Overige activiteiten

Naast de kennissessies en werksessies is het Platform actief in het leggen en onderhouden van contacten met diverse organisaties, opleidingsinstellingen, werkgeverskoepels, ondernemers, werkgevers in de regio Rotterdam Rijnmond. Ook leveren we graag een bijdrage aan bijeenkomsten over LLO en/of SI, georganiseerd door anderen.

Meer van Platform kennisdeling LLO en SI

Terugblik Congres LLO 3-11-2021

Geïnteresseerd in gratis deelname aan onze activiteiten? Zie onze agenda!

Platform Leven Lang Ontwikkelen


Schrijf je in voor onze gratis werk- en kennissessies en ontdek bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met de leercultuur in jóuw organisatie.  

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is onderdeel van het Leerwerkakkoord.  
Onze focus ligt op het inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen. We streven ernaar veel MKB-ondernemers te bereiken. Daardoor zal de beweging Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie verder kunnen groeien in de regio Rotterdam-Rijnmond.  

Samen werken wij toe naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de regio Rotterdam-Rijnmond! 

Zo organiseerden wij op 31 maart jl. de hybride kennissessie ‘Informeel leren: wat is het en wat zijn de best practices?’

> Kijk de kennissessie online terug.

Aanmelden voor een van de komende sessies kan via onze agenda.

Nieuws over kennis- en werksessies

Voer uw e-mail adres in en wij houden u voortaan op de hoogte van onze gratis evenementen, kennis- en werksessies.