Peter Smit

VOORWOORD PETER SMIT

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,

De Sint is weer terug naar huis en 2022 nadert snel. Er is nog veel te doen dit jaar als ik dit schrijf, maar ik kijk erg uit naar een nieuw jaar met nieuwe kansen, hopelijk minder gedoe door corona en veel mooi weer.

Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. We kijken met z’n allen uit naar een nieuw kabinet die hier zeker koers in zal zetten. Als Leerwerkakkoord dragen wij als samenwerkende partners ons deel daar goed in bij, in het vormgeven en voorloper zijn van de verandering. Natuurlijk kunnen we nog verbeteren in onze samenwerking. Dat blijkt ook uit de eerste beelden van de Tussenevaluatie LWA die eind dit jaar wordt gepubliceerd. Zo kan bijvoorbeeld de regionale samenwerking beter, moeten we slimmer werken aan onze communicatie en kunnen we succesvoller zijn in onze kennisdeling. Al deze punten nemen we mee in ons jaarplan 2022, waar we nu de laatste hand aan leggen. Zo kunnen we samen meer en beter van elkaar leren en de koers uitzetten, nu en voor de komende jaren.

Goed nieuws is dat de campagne van het Rotterdams Scholingsfonds in januari start. Zo wordt werkontwikkeling nog bereikbaarder voor alle Rotterdammers. En ja, dat moet ook in de hele regio Rijnmond. Er komen gelden voor om-, her- en bijscholing beschikbaar vanuit de coronaherstelpot vanuit het Rijk, maar dat laat nog even op zich wachten. We houden het nauwlettend in de gaten en als daar nieuws over is, zijn jullie de eerste die het horen.

De jaarplannen voor 2022 zijn zo goed als rond en worden of zijn al besproken in de partnergroepen van alle Leerwerkakkoorden. Mooi om de eensgezindheid te zien waar onze focus op moet liggen. We gaan een minder brede aanpak hebben en onze verbinding tussen de verschillende akkoorden beter benutten. Zo kunnen we sneller en beter van elkaar leren. Maar bovenal zie ik, dat we niet weglopen van taaie en lastige dossiers. We mogen als regio trots zijn dat we zo’n samenwerking hebben en dat ook koesteren.

Eind volgende week kunnen jullie ook de voortgang van het Leerwerkakkoord zien in RijnmondInzicht. De link zullen we als het zo ver is zeker delen.

In deze nieuwsbrief weer enkele mooie voorbeelden waar we als Leerwerkakkoord mee bezig zijn zoals:

  • een terugblik op het congres Leven lang ontwikkelen en Sociale innovatie van 3 november;
  • de Roadshow Logistiek die we in de regio als pilot hebben gehouden;
  • de bijeenkomst Sterk in je werk vanuit de bouw en techniek

Als laatste nog goed om te melden dat het HR-netwerk vanuit de Haven groeit. Mooi om te zien, dat we daar slagen in maken. Ook in het licht van een beter imago en een gezamenlijke aanpak in werving en opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Een ander mooi voorbeeld is hoe de zorg dat in de regio aanpakt met Ontdek deRotterdamseZorg  Nieuw! Ontdekderotterdamsezorg.nl – deRotterdamseZorg   Bekijk ook een mooi filmpje over online matchingsplatform HalloWerk  (Hallo)Werk Geeft Isabella Energie – YouTube

Pas goed op elkaar en succes met samen doen én leren!

Groet,

Peter Smit 
Programmamanager Leerwerkakkoord

LLOSI-Congres-DeDoelen-2021_044

Een leven lang ontwikkelen: meer dan af en toe een cursus

Ja, een BBL-opleiding van 3 jaar past binnen een leven lang ontwikkelen. Maar die uitleg van je collega over een nieuwe machine óók. Als iets duidelijk werd tijdens het congres Leven Lang Ontwikkelen, was het dat er geen standaard aanpakken zijn. Een Leven Lang Ontwikkelen vraagt om maatwerk, om in gesprek gaan met elkaar. En dat gebeurde 3 november in De Doelen. Het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO en SI) organiseerde het congres om ondernemers en werkgevers, onderwijs en overheid uit de zogeheten ‘triple helix’ bij elkaar te brengen. Er waren diverse sprekers, er was een ‘leermarkt’ met stands van ondernemers, onderwijsorganisaties en de stichting Lezen en Schrijven. Ook waren er inspiratiesessies. Op het hoofdpodium konden de deelnemers presentaties bijwonen van professor Jan Rotmans en Verstegen Spices en Sauces.

Leven Lang Ontwikkelen: persoonlijk en professioneel

Tussen en na de programmaonderdelen konden de 137 fysieke deelnemers met elkaar in gesprek in de foyer, de 58 online deelnemers vonden elkaar in de chat. De middag werd afgetrapt door Peter Smit namens het Leerwerkakkoord en Marita Dogterom namens het platform kennisdeling LL O en SI. Zij gaven uitleg over de aanleiding van het Platform kennisdeling LLO en SI vanuit het Leerwerkakkoord en over de activiteiten die het platform organiseert, gebaseerd op drie hoofdthema’s: verbinding tussen praktijk en onderwijs, eigen regie en (arbeids)mobiliteit. Onderdeel van de activiteiten zijn kennis- en werksessies. 

 

Geen diploma’s maar een vak

Tijdens het congres gingen vertegenwoordigers vanuit de drie o’s uit de triple helix (onderwijs, overheid en ondernemers en werkgevers) met elkaar in discussie over de successen en knelpunten van Leven Lang Ontwikkelen. In het panel werd de ‘o’ van onderwijs vertegenwoordigd door Frits Gronsveld (STC-Group), de ‘o’ van overheid door wethouder Werk & Inkomen Richard Moti van de gemeente Rotterdam en de ‘o’ van ondernemers door Ron Kooren (namens VNO-NCW West) en Pieter van Klaveren (MKB Rotterdam-Rijnmond).

 

Maak gebruik van de chaos

Keynote-speaker professor Jan Rotmans greep de aandacht van de aanwezigen met een presentatie over de tijd waarin we volgens hem nu zitten. Een tussentijd op weg naar een samenleving 3.0 met een economie 3.0. Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. De chaos die daarbij hoort levert volgens Rotmans nieuwe kansen op om de wereld anders in te richten. Een leven lang ontwikkelen is daarbij onmisbaar. In de nieuwe economie hebben we nieuwe kennis nodig. We zoeken windmolenreparateurs en zonnepaneleninstallateurs. Rotmans ziet in de jongeren een arbeidspotentieel dat prima op te leiden is voor die nieuwe technieken. Het liefst op een campus 3.0, zoals de RDM Campus in Rotterdam, met veel leren in de praktijk. Dat leidt uiteindelijk tot een arbeidsmarkt 3.0, waar vaardigheden belangrijker zijn dan diploma’s.

 

In gesprek

De belangrijkste conclusie van het congres is dat er meer aansluiting moet komen tussen de verschillende partners van LLO. Het kennisplatform kan een deel van die aansluiting op gang helpen, door te zorgen dat alle betrokken partijen hun kennis en ervaringen kunnen delen. Ook helpt het platform de deelnemers met praktische tips en het organiseren van bijeenkomsten. Maar wat echt helpt, is elkaar opzoeken. Met die dringende oproep werd het congres afgesloten en het gesprek, bij de afsluitende netwerkborrel, voortgezet. We moeten het ongewoon gaan doen.

RoadShow_Agnes Bartels

‘Wat wil jij later worden? Met logistiek on the road’

In november is de logistieke roadshow twee weken langs een flink aantal scholen in de regio Rotterdam-Rijnmond getrokken. Leerlingen uit de derde en vierde klas van VMBO, Entree- en Praktijkonderwijs konden op een interactieve manier en een die aansluit bij hun belevingswereld kennis maken met de verschillende facetten van de logistiek met als thema “Faciliteer een festival”. Dit als onderdeel van hun loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) lessen. Bekijk hier de aftermovie:

Doel van de roadshow

Een van de onderwerpen die we vanuit het LWA erg belangrijk vinden is Loopbaanoriëntatie voor jongeren. Op scholen wordt daar al veel aandacht aan besteed. En terecht. Kiezen voor een vervolgopleiding en kijken wat je later wilt worden is lastig. Zeker als je nog jong bent. Om scholen te helpen de leerlingen meer inzicht te geven in wat werken in de sector Transport en Logistiek inhoudt én hen daarin te faciliteren, is de logistieke roadshow op pad gegaan. Om dit te organiseren zijn we samen aan de slag gegaan met het Sectorinstituut Transport & Logistiek (STL).

Wat hebben de leerlingen ervaren?

Een kleine 1000 leerlingen zijn op hun eigen schoolplein aan de slag gegaan met vier challenges. Ze moesten hierbij samenwerken in teams van maximaal 8 leerlingen. De challenges bestonden uit een escaperoom in een trailer waarbij de sleutel van het festivalterrein moest worden gevonden, het oplossen van een rijplaatpuzzel, een festivalbar inrichten door het laden en lossen van een bakwagen met een pakbon en het regelen van een artiestenplanning met allerlei voorwaarden. Geweldig om te zien hoe er met elkaar werd samengewerkt en hoe iedere uitdaging werd aangegaan. De feedback vanuit de scholen en de leerlingen zelf was erg positief. Ze hebben ontdekt dat je met samenwerken ver komt en ze hebben kunnen snuffelen aan werken in de logistiek.

 

Op naar volgend jaar

Deze editie hebben we gebruikt om van te leren en te ontdekken hoe de roadshow ontvangen werd. Volgend jaar willen we het nog groter aanpakken. Nog veel meer scholen bezoeken en ook andere sectoren betrekken om leerlingen breder te inspireren en hen te helpen met de belangrijkste vraag: “Wat wil jij later worden?”.

Sterk in je Werk

Succesvolle online workshop Sterk in je Werk! Rijnmond

In de Leerwerkakkoorden zetten we ons met onderwijs, overheid en ondernemers in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. In de technische sectoren denken we dan bijvoorbeeld aan de energietransitie en de mensen en skills die we nodig hebben om deze transitie te kunnen maken. Daarbij draait het niet alleen om het enthousiasmeren van mensen om aan de slag te gaan in de techniek, maar ook om de mensen die al in de techniek werkzaam zijn: het is belangrijk dat hun kennis en vaardigheden aan blijven sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen, zodat we voldoende vakkrachten hebben en houden om nu en in de toekomst die belangrijke technische rollen te vervullen.

Op donderdag 25 november schoven 20 technici uit de regio Rijnmond digitaal aan om meer te weten te komen over hoe je zelf regie kunt pakken op je loopbaan. Waar liggen mijn talenten en hoe kan ik die verder ontwikkelen? En wat kan bijvoorbeeld het Opleiding- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) van mijn sector hierin betekenen voor mij en mijn werkgever? Onder deskundige begeleiding gingen de deelnemers hier in kleine groepjes mee aan de slag. Waar de groep plenair bijeen kwam, waren er stellingen om op te reageren. Zo ontstond een levendige discussie over drijfveren, talenten, mogelijkheden en belemmeringen. Om te zorgen dat deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met de opgedane inspiratie, krijgen ze van Wij Techniek (het O&O fonds van de installatietechniek) in opvolging op de workshop een loopbaangesprek aangeboden en een scholingswaardebon.

Voor iedereen die een volgende stap in zijn of haar loopbaan wil maken kan kijken op dan eens aan het platform Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie van de Leerwerkakkoorden, of neem contact op met het Leerwerkloket Rijnmond om meer te weten te komen over welke instrumenten er zijn op dit gebied. Kijk voor meer informatie op de site van Leerwerkloket Rijnmond.

Ontdek de RotterdamseZorg

Ontdek DeRotterdamseZorg

Iedereen die in de zorg en welzijn in de regio wil komen werken willen we duidelijk en eerlijk voorlichten over wat daarvoor mogelijk en nodig is. Om op die manier te zorgen voor gemotiveerde en kansrijke instroom. Daarom is ontdekderotterdamsezorg.nl ontwikkeld. Dé website waarop alle informatie over wat er mogelijk en nodig is om te gaan werken in de zorg en welzijn in de regio Rotterdam-Rijnmond is verzameld. De website is een initiatief van onderwijs- en zorgorganisaties in de regio Rijnmond (verenigd in deRotterdamseZorg) en de gemeente Rotterdam.

Het aanbod en de mogelijkheden om in de Zorg en Welzijn in Rotterdam-Rijnmond te gaan werken is groot. Dit biedt kansen voor iedereen die in deze sector wil werken. Daarover is veel informatie beschikbaar bij de diverse organisaties (zorg, onderwijs, gemeenten). Om hier overzicht in te scheppen is nu alle informatie gebundeld op ontdekderotterdamsezorg.nl.

De website is bedoeld voor iedereen die in de zorg- en welzijnssector wil gaan werken. Vanuit school, vanuit ander werk of voor mensen die graag weer deel willen uitmaken van de arbeidsmarkt. Via de site kunnen zij zich oriënteren op hun mogelijkheden en onderzoeken welke baan, opleiding of leerwerktraject bij hun wensen en kwaliteiten aansluit.

Op ontdekderotterdamsezorg.nl vinden geïnteresseerden informatie over werkvelden, leerwerktrajecten en zelfs salariëring. Daarnaast heeft de website een speciale tool waarmee, op basis van vooropleiding, snel inzicht verkregen kan worden in de mogelijkheden. Kortom, een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke en volledige website over wat er mogelijk en nodig is om in de zorg en welzijnssector te werken en die de zoektocht voor geïnteresseerden makkelijker maakt.

Neem vandaag nog een kijkje op www.ontdekderotterdamsezorg.nl

Facilitaire duizendpoot 2

Bent u ook op zoek naar een gemotiveerde, facilitaire duizendpoot?

Vanuit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening maken we het mogelijk!
Hoe kunnen wij werkzoekenden aan een baan én mbo-diploma helpen? Hoe kunnen we werkenden in de regio verder ontwikkelen? Hoe kunnen we werkgevers helpen om gemotiveerd talent binnen te krijgen? Dit zijn een aantal vragen die wij ons binnen het Leerwerkakkoord dagelijks stellen. Zo ook binnen het Leerwerkakkoord Facilitair. Door met deze vragen aan de slag te gaan, zijn we tot een BBL-traject gekomen vanuit de opleiding “Dienstverlening Facilitair Medewerker” dat voor álle sectoren van toegevoegde waarde is. Facilitaire functies heb je namelijk overal. Denk hierbij aan de voedingsassistent, die een cliënt van een lekkere lunch voorziet bij een zorginstelling, maar ook aan de industrieel reiniger die de opslagtanks in de haven schoonspuit en de gastheer of gastvrouw die je ontvangt als je op bezoek gaat bij een mooi kantoorpand aan de Coolsingel. Dit maakt dat dit BBL-traject brede kansen biedt voor werkzoekenden, werkenden én werkgevers uit de regio.

Hoe ziet het traject eruit?
Op dit moment is WSPR samen met de regiogemeenten en UWV druk met de werving van kandidaten. Vanuit Rotterdam, Nissewaard en de BAR-gemeenten zijn de eerste enthousiaste werkzoekenden al benaderd. Ook UWV is in gesprek met een aantal kandidaten. In december en januari gaan de onderwijsinstellingen in gesprek met kandidaten én zal er een Experience plaatsvinden. Dit is een (digitaal) evenement waarbij de kandidaten kennis kunnen maken met de opleiding en het brede facilitaire werkveld. Wanneer alle seinen voor de kandidaat op groen staan om te starten met de opleiding zal er een werkplek gezocht worden van minimaal 20 uur, die helemaal past bij de ambities van de kandidaat. Wie weet is deze werkplek wel bij uw organisatie!

Is er een match? Dan kan de kandidaat direct aan de slag. Op 1 februari 2022 start ook de opleiding waarbij de kandidaat één dag per week in de schoolbanken kruipt om de theoretische kneepjes van het facilitaire vak te leren tijdens de BBL-niv. 2 opleiding “Dienstverlening Facilitair Medewerker”. De opleiding duurt een jaar waarna de kandidaat een MBO-2 diploma op zak heeft.

Ook is er mogelijkheid voor werkende Rotterdammers om aan te sluiten in de opleiding van dit traject. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de accountmanager. De gegevens staan in de flyer.

Doet uw organisatie ook mee?
De eerste banen zijn al beschikbaar bij de werkgevers van het Leerwerkakkoord Facilitair: CSU, Facilicom, Vebego en Randstad. Daarnaast willen we alle partners van alle sectorakkoorden oproepen op mee te doen. Wil je éindelijk die facilitaire functie binnen je bedrijf vervullen met een gemotiveerde kandidaat? Neem dan contact op!