Peter Smit

VOORWOORD PETER SMIT

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,

De gemeenteraadsverkiezingen staan in maart voor de deur. De gedachte van het Leerwerkakkoord is geboren na de vorige verkiezingen en als nieuw college van de gemeente Rotterdam met alle partners van toen opgestart en omarmd. En bovendien al snel verbreed naar de regio. Natuurlijk gaan we ook na de verkiezingen door met het Leerwerkakkoord. Niet alleen omdat we dat met elkaar hebben afgesproken, maar vooral omdat we zien dat het werkt. En omdat het nodig blijft om te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

We zijn dit jaar daarom begonnen om nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Uit een tussenevaluatie blijkt dat we goed op weg zijn, maar dat onze communicatie, kennisdeling en regionale verbinding echt nog slimmer en beter kan. Daar werken we hard aan. Komend voorjaar gaan we met alle partners live in gesprek over wat de strategie wordt voor de komende tijd. Dat wordt een interessante bijeenkomst waar u binnenkort voor wordt uitgenodigd.

In deze nieuwsbrief staan vele interessante initiatieven en ontwikkelingen die de nieuw ingeslagen weg onderstrepen. Het zijn initiatieven die inspireren en waaraan u als partner kunt deelnemen. Speciale aandacht vraag ik voor Sander & de Hartenjagers. Een prachtig initiatief om ondernemers met een sociaal hart te activeren om op zoek te gaan naar talent. Daarnaast heeft het Leerwerkakkoord een belangrijke inbreng bij het smeden van samenwerkingsverbanden binnen de SER die als doel hebben om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Dat is een voorwaarde in een op skills gebaseerde arbeidsmarkt.

Voor een compleet overzicht van onze activiteiten, kijkt u gerust even rond op onze site. Volg ons ook op LinkedIn. Op RijnmondInzicht krijgt u inzicht in de arbeidsmarkt voor de regio Rijnmond en de kansen die deze regio ondernemers en onderwijsinstellingen biedt.

We zien u graag weer in het voorjaar. Veel succes met samen doen én leren!

Met vriendelijke groet,

Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie scherpt doelen aan

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie scherpt doelen aan

Na het congres in november zijn de doelen aangescherpt en is een eerste planning 2022 van de kennissessies van het Platform gemaakt. Ook is er een nieuw team gestart. 
Maak kennis met het nieuwe Projectteam


Emilie Nijman – van de Loo

Emilie is afgestudeerd bedrijfskundige, (loopbaan)coach en interim HR-professional. Binnen het Platform Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie zal zij zich met de projectleider gaan richten op het organiseren van lerende netwerken (ook wel bekend als de werksessies) voor ondernemers/werkgevers, die stappen willen zetten voor Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee krijgen ondernemers handvatten voor een praktische toepassing van Leven Lang Ontwikkelen in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties.

Jolanda Vollebregt
Jolanda heeft een HR achtergrond waarvan ruim tien jaar als adviseur bij de Rotterdamse politie. Sinds 2016 is ze aanjager en ondersteuner van verschillende projecten. Jolanda zal zich samen met Marita gaan bezighouden met de organisatie van de kennissessies van het Platform. Het doel van deze sessies is de ondernemers/werkgevers te faciliteren, informeren, inspireren én enthousiasmeren om verder aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen.

Marita Dogterom
Marita is al enige tijd nu projectleider van het Platform en werkt samen met Jolanda en Emilie om de doelen van het Platform te bereiken en de verschillende activiteiten van het Platform op te pakken.  

2022: Focus op de ondernemer/werkgever

In 2022 ligt de focus op het inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen. Het platform streeft ernaar veel MKB-ondernemers te bereiken. 

De doelen zijn onder meer:

 • Betrekken van meer (MKB) ondernemers /werkgevers bij de activiteiten van het Platform.
 • Aanbieden van actuele kennis rondom Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, bijvoorbeeld tijdens de kennissessies.
 • Het organiseren van werksessies, mogelijk meer regionaal georganiseerd in lerende netwerken – dat wil zeggen werkgevers, die met elkaar aan de slag gaan met activiteiten, kennisdelen en binnen hun eigen organisatie (verdere) stappen zetten op weg naar Leven Lang Ontwikkelen.

 

Kennissessies

Er zijn zes kennissessies in 2022, met gevarieerde onderwerpen en sprekers. Ze gaan over de volgende thema’s:

 • Eigen regie – regie over je kennis, skills en loopbaan
 • Arbeidsmobiliteit – ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt – vraag en aanbod
 • Verbinding onderwijs en bedrijfsleven – behoeften van de arbeidsmarkt in relatie tot het opleidingsaanbod


Noteer alvast de volgende data in de agenda voor deelname aan deze kosteloze sessies.

 • 7 april 2022, online, van 15.30 – 17.00 uur. Thema: Skills of diploma’s: wat zoekt de werkgever? Vraaggestuurd opleiden voor de arbeidsmarkt.
 • 16 juni 2022, tussen 14.30 en 17.30 u, inclusief drankje en hapje voor de aanwezigen. Thema: Loopbaan APK voor iedereen?! Het stimuleren van eigen regie voor Leven Lang Ontwikkelen.

 

Leerwerkakkoord

Op de website van het Leerwerkakkoord komt nog meer nuttige en bruikbare informatie over Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie.

Ideeën, vragen of zelf bezig met een mooi project?

Heb je als lezer van deze Nieuwsbrief vragen, ideeën of wil je een keer een mooi project breder onder de aandacht brengen bij de deelnemers aan het Platform: laat het ons weten, wij werken graag vraaggestuurd. Je kunt ons bereiken via llo.si@leerwerkakkoord.nl of via marita.dogterom@leerwerkakkoord.nl

Graag tot ziens bij de evenementen van het Platform.

MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta ondertekend

MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta ondertekend

De MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta is 28 januari officieel ondertekend in het bijzijn van de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete. Hiermee wordt het startsein gegeven om MKB-ondernemers in de regio Zuid-Hollandse Delta te ondersteunen bij één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd: digitalisering.

Zo kunnen MKB-ondernemers in de betreffende regio (gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne) gebruikmaken van een drietal diensten op het gebied van digitalisering: een voucherregeling, coaching en/of webinars & masterclasses. Op www.regiozhd.nl/mkbdeal kunnen ondernemers meer informatie vinden over de diensten die ze via deze website direct kunnen aanvragen.

Van elkaar leren
Gedeputeerde Willy de Zoete is enthousiast over de gesloten MKB-Deal: “Het midden- en kleinbedrijf is de kurk waar onze economie op drijft. Ik ben daarom blij met de vliegende start van deze MKB-Deal Digitalisering. Als je samenwerkt, kun je écht van elkaar leren!”

MKB Deal sluit aan bij Leerwerkakkoord
De MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het mkb met concrete projecten te ondersteunen. De MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta is een samenwerking tussen de gemeenten in deze regio, de provincie Zuid-Holland en ondernemersvereniging MKB Rotterdam Rijnmond. MKB Rotterdam Rijnmond is partner van het Leerwerkakkoord waar overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond hun krachten hebben gebundeld. Dit doen zij voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio, waar plek is voor iedereen.

Ga voor meer informatie naar: www.regiozhd.nl/mkbdeal

RAAT+DAAD 3.0 zorgprofessionals behouden voor het vak

RAAT+DAAD 3.0: zorgprofessionals behouden voor het vak!

Met het regionale meerjarenplan RAAT+DAAD 3.0 hebben Rotterdamse zorginstellingen, onderwijs, gemeente en zorgverzekeraars afgesproken om de kloof tussen de zorgvraag en het personeelsaanbod in 2025 te verkleinen. Dat betekent: meer professionals behouden voor het vak.

Uit arbeidsmarktprognoses blijkt dat de komende jaren de zorgvraag met 15% groeit. De toenemende arbeidsmarktkrapte vormt daarbij een extra uitdaging. Het is daarom van cruciaal belang dat de uitstroom van professionals uit deze sector niet toeneemt. Daarnaast is actie nodig om ook anders te gaan werken, waardoor de afhankelijkheid van de inzet van schaarse professionals afneemt.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

De afspraken om ook in de toekomst voldoende zorgprofessionals te houden, zijn vastgelegd in de RAAT, Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Het doel dat de samenwerkende partijen met de RAAT+DAAD 3.0 nastreven is zo veel mogelijk medewerkers beschikbaar hebben en houden voor de zorg.

De volgende drie meerjarenopgaven zijn geformuleerd:

 • 25% minder uitstroom uit de sector in 2025
 • 25% minder verzuim in 2025
 • 25% meer zorgproductiviteit door sociale en technologische innovatie in 2025
De daad bij de raat voegen

De komende maanden richten de organisaties zich op de individuele invulling van de RAAT; de DAAD. Wat gaat iedere instelling zélf doen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het personeelstekort?6

Mijlpaal! Maar liefst 75 Hybride Techniek Opleiders in de regio

Mijlpaal! Maar liefst 75 Hybride Techniek Opleiders in de regio

Op donderdag 27 januari vond de diploma-uitreiking plaats aan een vijfde groep Hybride Techniek Opleiders. Daarmee komt het aantal gediplomeerde HTO’ers in Zuid-Holland op 75.

Wat zijn Hybride Techniek Opleiders?
Hybride Techniek Opleiders zijn mensen met een technische opleidingsachtergrond die werkzaam zijn in het (technische) bedrijfsleven. Ze hebben affiniteit met jeugd, onderwijs en uiteraard techniek. Zij helpen mee om nieuwe technisch specialisten op te leiden, vanuit de praktijk. Werkgevers zijn erg te spreken over deze brug naar het onderwijs, want jongeren maken meteen kennis met hun potentiële toekomstige collega’s.

Wat doet de Hybride Techniek Opleider?
De HTO’er wordt aan het onderwijs verbonden. Gedurende 240 uren per kalenderjaar kunnen zij actief zijn in het onderwijs, door bijvoorbeeld gastlessen, keuzedelen (vmbo) of een keuzevak (mbo) te geven. Ook assisteren ze bij praktijklessen. De HTO’er kan naadloos doorstromen naar een regulier opleidingstraject tot bevoegd docent.

Vooropleiding
Om HTO’er te worden, is een technische vooropleiding nodig op bij voorkeur mbo 4 niveau (of gelijkwaardig niveau verkregen door opleiding (bijvoorbeeld LTS) én werkervaring. Ook zij-instromers in het (v)mbo onderwijs die hun lesbevoegdheid willen gaan behalen, kunnen instromen. Zij krijgen tien maanden een passend en laagdrempelig opleidingstraject aangeboden bij de Hogeschool Rotterdam, waarbij zij tweewekelijks een middag of avond fysiek les krijgen én 80-100 uur stagelopen bij een vmbo- of mbo-school.

Meer informatie?
Mail naar Rian van Noord, projectleider HTO-traject: Rianvannoord@live.nl

Officiële lancering Leer Praktijk Centra in Rotterdam-Zuid

Officiële lancering Leer Praktijk Centra in Rotterdam-Zuid

Niet voor iedereen is de stap naar betaald werk gemakkelijk. In een Leer Praktijk Centrum krijgen mensen die drempels ervaren de kans om werkervaring op te doen. Dinsdag 15 februari vond de officiële opening plaats van Leer Praktijk Centrum Carnisse. Wethouder Moti (Werk en Inkomen) was aanwezig. Het is al het zesde Leer Praktijk Centrum op Zuid.

De Leer Praktijk Centra zijn een initiatief van programma Samen voor Zuid (onderdeel van Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Omdat het aantal werkzoekenden in Rotterdam-Zuid hoger is dan de rest van Rotterdam, is geld vrijgemaakt voor extra investeringen. Samen voor Zuid besteedt dit geld bijna allemaal aan méér tijd en aandacht voor werkzoekenden. De Leer Werk Centra vervullen hierin een belangrijke rol.

Voor iedereen toegankelijk
De Leer Praktijk Centra zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht iemands achtergrond. Deelnemers kunnen ervaring opdoen in bijvoorbeeld schoonmaak, catering, groenvoorziening en receptie. Tijdens het traject krijgen deelnemers ondersteuning van een vaste werkcoach en een werkbegeleider van de sociaal ondernemer. Deelname duurt maximaal twaalf maanden, maar vaak veel korter. Elke drie maanden wordt beoordeeld of het traject nog passend is, of dat de deelnemer kan uitstromen naar betaald werk.

Sociale en sterke wijk
Niet alleen deelnemers worden via een Leer Praktijk Centrum geholpen. De hele wijk profiteert mee. Er worden meer activiteiten georganiseerd en meer contacten gelegd. Deelnemers leren meer wijkbewoners kennen. Dat draagt bij aan een sociale en sterke wijk.

Samenwerkingsverband
Eind 2020 ontstonden de Leer Praktijk Centra als pilot vanuit een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Woonbron, MKB Rotterdam Rijnmond en meerdere Rotterdamse sociaal ondernemers. In september 2021 zijn de Leer Praktijk Centra officieel gestart.

Als Leerwerkakkoord dragen we de Leer Praktijk Centra een warm hart toe en we verbinden dit dan ook met onze partners.

Locaties Leer Praktijk Centra

Er zijn inmiddels zes Leer Praktijk Centra. Mogelijk komen hier nog meer locaties bij.

 • Carnisse: Nancy Zeelenbergflat, Bevelandsestraat 30
 • Tarwewijk: Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat 1
 • Feijenoord: Rotterdamse Munt, Rosestraat 200
 • Beverwaard: IJsselburghflat, Schinnenbaan 130
 • Feijenoord: Huis van de Wijk De Dam, Persoonsdam 142
 • Hillesluis: Hillevliet 90


Er is ruimte om samen te werken. Stuur bij interesse of vragen een e-mail naar LPCWI@rotterdam.nl. Een medewerker van gemeente Rotterdam neemt dan contact met u op.

Of kijk op www.rotterdam.nl/leerpraktijkcentrum.

Leerwerkakkoord

Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving, Bouw en Techniek schiet dit jaar uit de startblokken

Samen met partners van het Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving, Bouw en Techniek is 2022 afgetrapt. Vanuit de studio van Maindeck in Spijkenisse werd een gevarieerd programma voorgeschoteld. Hoogtepunten: er wordt gewerkt aan een Regionale Leven Lang Ontwikkelen Desk voor Techniek en aan een Techniek hub op Zuid.

Terugblik 2021
Tijdens de bijeenkomst is samen met partners teruggeblikt op het voorgaande jaar. Onder andere op de uitkomsten van de tussenevaluatie die voor het Leerwerkakkoord is uitgevoerd. Verder deelde Josje Damsma van Project Crossover haar visie op het binden en boeien van technische vakmensen. Zo blijkt dat een taalbarrière tussen de teams op kantoor en in het werkveld ervoor zorgt dat de bijscholing die een bedrijf aanbiedt de vakmensen niet aanspreekt.

Twee nieuwe initiatieven in de maak: sluit aan!
Ook keken de partners van dit Leerwerkakkoord vooruit. Twee nieuwe initiatieven zijn: een nieuwe Regionale Leven Lang Ontwikkelen Desk voor Techniek die op dit moment verder wordt uitgewerkt. En de Techniek hub op Zuid in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs. Partners zijn opgeroepen om zich aan te sluiten bij een van deze of de vele andere initiatieven op de actie-agenda.

Stagetekorten succesvol teruggebracht

Stagetekorten succesvol teruggebracht: maar actie blijft nodig!

Stages en leerbanen zijn een belangrijk onderdeel van de beroepsvoorbereiding van mbo-studenten. Door de coronapandemie is daar een groot tekort van ontstaan. Met een actieplan is het tekort aan stageplekken het afgelopen jaar met bijna 4.000 teruggebracht. Ook zijn er ruim 1.200 leerbedrijven bij gekomen.

Het actieplan is een samenwerking van mbo-instellingen, het bedrijfsleven, SBB (landelijk samenwerkingsverband beroepsonderwijs en bedrijfsleven), de gemeente Rotterdam en het Leerwerkakkoord. Deze samenwerking is succesvol gebleken. Het tekort aan stages en leerbanen in de regio Rotterdam-Rijnmond is teruggebracht van 5.500 in november 2020 naar 780 in juli 2021. Er werden bovendien ruim 1.200 nieuwe leerbedrijven aangetrokken, waardoor het stage-aanbod is versterkt.

Inventieve vormen van praktijkleren
Om die tekorten terug te dringen, zijn inventieve vormen bedacht om praktijkleren ondanks de beperkingen mogelijk te maken, zoals duo-stages en priklocaties als tijdelijke leerbedrijven. Daarnaast zijn methodieken ontwikkeld om op afstand te begeleiden en om aspirant-leerbedrijven digitaal te beoordelen voor erkenning.

Gemeente Rotterdam actief deelnemer
De gemeente Rotterdam heeft als een van de partners actief ingezet op stages binnen de eigen organisatie. Dat is gelukt. Er zijn in 2021 1.175 stageplaatsen aangeboden. Dat is 7,2 % van de totale personeelsbezetting. Inmiddels is de stageperiode voor 2022 gestart.

Blijvende inzet nodig: doe mee met online inspiratiesessie op 22 februari
Een blijvende inzet is noodzakelijk. Want de mbo-stagiairs van nu zijn de medewerkers van morgen! Daarom wordt door het samenwerkingsverband Stage010 op 22 februari een online inspiratiesessie georganiseerd. Het doel van dit online evenement is om bedrijven en onderwijs met elkaar in verbinding te brengen om samen na te denken over het nieuwe werken en de plaats en mogelijkheden van de student op stage daarin. 

Aanmelden kan via Aanmelding online inspiratiesessie (office.com)