_V3A8843

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek; meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam gaan voor een gecombineerde aanpak.
 
Binnen dit Leerwerkakkoord is eind 2022 focus aangebracht binnen de projecten. Voor de projecten Nieuwe Energie voor de Bouw en Techniek, Hybride Techniekopleiders en Van Bank naar Bouw en Techniek, zal de transitie van het LWA geen grote consequenties hebben: deze projecten blijven ‘zelfstandig’ voortbestaan. Het project LLO-desk Techniek bevindt zich echter nog in de opstartfase. Aangezien het doel en de activiteiten van dit project aansluiten bij de ambities die zijn neergelegd in de actielijn Gouden Poort van het (landelijke) Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie van 5 technische sectoren, zal in Q1 2023 worden bekeken of dit project in de regio een pilot kan zijn en aangestuurd kan worden door dezelfde regionale partijen (samenwerkend in een ander reeds bestaand verband).

In de Bouw en Techniek worden de komende vijf jaar 3000 mensen begeleid naar werk en scholing in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Dat is de ambitie van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek dat vandaag getekend wordt door meer dan 20 ondernemers, opleiders, woningcorporaties, UWV en gemeente Rotterdam. De gecombineerde aanpak op 3 pijlers van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van bouw en techniek aanpakken. De ondertekening vindt toepasselijk plaats op nieuwbouwlocatie Little C in Rotterdam.

Video afspelen

Werkgevers ervaren uitdagingen met betrekking tot de arbeidsmarkt en de werving en ontwikkeling van potentiële werknemers voor bouw en techniek. Het vervullen van de vacatures blijkt lastig. Met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek willen de partijen zorgen voor meer continuïteit.

Wat levert dit op?

De ondernemers, opleiders en gemeenten in de arbeidsmarktregio investeren gezamenlijk en verbinden beschikbare oplossingen aan elkaar. Tegelijkertijd werken studenten, werkzoekenden en werknemers aan hun arbeidsontwikkeling. Per doelgroep wordt afgestemd welke instrumenten worden ingezet, zoals leerwerkplekken, begeleiding en scholing.

Wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard Moti: “Aan de ene kant zijn er veel vacatures in de bouw en techniek, aan de andere kant hebben we nog veel te veel mensen in onze stad die geen werk hebben en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Het is zo belangrijk om juist in deze mensen te investeren. Mensen bloeien weer op en kunnen zich ontwikkelen tot prima arbeidskrachten. Ik ben dan ook blij om te zien dat zoveel partijen mee willen tekenen met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek en hen een kans willen geven op een duurzame baan.”

Van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk

In drie thema’s gaan de partijen concreet samenwerken. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 100 mensen van werk naar werk gaan, 300 mensen weer aan het werk gaan en 200 mensen extra instromen in de opleidingen.

Aan het werk: Het project “Nieuwe energie voor de bouw: leren en werken aan een nieuwe toekomst” is een van de voorbeelden. Hier worden vanuit verschillende organisaties jongeren begeleid naar werk in combinatie met scholing. Minimaal 40 jongeren uit de bijstand of uitgevallen uit het onderwijs en zonder werk, krijgen een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Een combinatie van werken met een onderwijsprogramma op maat bij Techniek College Rotterdam, waar ze deelcertificaten kunnen halen.

Van school naar werk: Studenten toekomstbestendig opleiden en ze een zo concreet mogelijk perspectief op werk in de bouw en techniek sector bieden. Ook spannen de partners zich in om de sector aantrekkelijker te maken en verleiden studenten om de keuze voor de bouw en techniek te maken. Bijvoorbeeld via de carrièrestartgarantie aan 200 studenten die hun opleidingen met goed gevolg afronden. Met het project ‘Hybride Techniekopleiders’ gaan vakmensen, naast hun werk in bouw en techniek, lesgeven op (v)mbo-scholen. Een praktijkgerichte oplossing voor het lerarentekort, terwijl tegelijkertijd de kloof tussen school en beroepspraktijk kleiner wordt

Wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving, Bas Kurvers: “Met dit Leerwerkakkoord kunnen we meer jonge mensen en Rotterdammers zonder baan opleiden om de vele vacatures in bouw en techniek te vullen. In onze stad hebben we veel handen extra nodig voor het versnellen van de bouwproductie. Tot 2040 komen er minimaal 50.000 nieuwe woningen bij.’’

Van werk naar werk: Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van huidige werknemers in de bouw- en technieksector op de arbeidsmarkt. De partners werken gezamenlijk aan oplossingen voor problemen bij de inzet op de arbeidsmarkt voor onder andere 55+ werknemers en laagopgeleide jongeren zonder startkwalificatie. Bijvoorbeeld via collegiale in- en uitleen en coaching-trajecten. Daarnaast worden zij-instromers uit bijvoorbeeld de financiële sector omgeschoold naar bouw en techniek.

Samenwerking

De partners in het Leerwerkakkoord Bouw & Techniek zijn: Endenburg Elektrotechniek, Meerbouw Rotterdam, ERA Contour/TBI, Breman, Willems Vastgoedonderhoud, G&S Vastgoed, Bresser Groep, Croonwolter&dros/TBI, Maasmond, Dura Vermeer, BAM Wonen, IBB Kondor/Volker Wessels, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Techniek College Rotterdam, Rijnmond Bouw, Stichting Haagbouw, Bouwpower/VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam.

“Als ik zie met hoeveel trots de vakmensen werken aan Little C gun ik dat iedereen. Het is een geweldig vak en goed dat we samen de schouders eronder zetten om te zorgen dat meer mensen voor dit vak gaan kiezen,” zegt Job van Zomeren, directeur bij TBI-onderneming ERA Contour.”

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Bouw en Techniek (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

leerwerkakkoord-0927

Het leerwerkakkoord van de arbeidsmarkt regio Rijnmond

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven en een platform waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven.
 
Dit zijn maatregelen uit het Leerwerkakkoord en de eerste sectorakkoord MKB en Haven zijn ondertekend door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en wethouder Richard Moti (Werk & Inkomen) van gemeente Rotterdam.
 

Aanpak mismatch arbeidsmarkt

Doel van het Leerwerkakkoord is meer Rotterdammers aan de slag krijgen én houden. Wethouder Richard Moti: “Met het akkoord willen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt doorbreken. We verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt; aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn. Ook ontstaan nieuwe beroepen en banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden. Dankzij de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente ontstaat straks een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is.”
 

Drie pijlers

Het Leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere met diploma zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal, daarbij zetten werkgevers in op om- en bijscholing ‘on the job’. De pijler (weer) aan het werk gaat over nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te laten en zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden.

Sectorakkoord Haven en MKB

Naast het overkoepelende Rotterdams Leerwerkakkoord zijn er ook al twee sectorpage ondertekend: voor de Haven en het MKB. In het sectorakkoord Haven spreken de ondertekenaars met elkaar af in 2019 3 miljoen Euro te investeren in de ontwikkeling van havenmedewerkers. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam is trots op het ondertekende leerwerkakkoord: ‘Door digitalisering en de energietransitie verandert de haven en het werk in de haven fundamenteel. Naast sterke handen, hebben we ook slimme koppen nodig. Bovendien is de verwachting dat de werkgelegenheid de komende jaren verder toeneemt. Het leerwerkakkoord Haven levert een belangrijke en concrete bijdrage in het opleiden en aantrekken van een nieuwe generatie havenprofessionals. Door samen te werken met gemeente, havenbedrijfsleven en onderwijsinstellingen uit de regio, helpen we de komende jaren honderden Rotterdammers aan een baan in de Haven van Rotterdam.’’

1000 carrièrestartgaranties

Met het sectorakkoord Haven wordt onder andere geïnvesteerd in 1000 carrièrestartgaranties voor havenbanen, voor studenten van de opleidingen procestechniek, onderhoud en logistiek op mbo-niveau 2, 3 en 4. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het opzetten van modulaire opleidingen waarbij leerlingen deelcertificaten kunnen halen. Door deze flexibiliteit kan snel ingespeeld worden op een eventueel veranderende vraag. Verder wordt er geïnvesteerd in het opleiden van hybride docenten die naast hun baan in het vakgebied, les gaan geven. Ook komt er een platform Haven werkt! waarbij personeel tijdelijk of vast de kans krijgt in andere bedrijven kennis op te doen, via stages of vacatures. Verder worden in 2019 100 opstapbanen (leerwerkplekken) in de haven gecreëerd voor Rotterdammers uit de bijstand.

Steven Lak, voorzitter van de haven ondernemersvereniging Deltalinqs: “Het zijn de bedrijven die banen creëren. Dit jaar gaan wij als bedrijfsleven het succesvolle systeem van carrièrestartgaranties voor onderhoudsmedewerkers en operators in de industrie ook uitbreiden naar de distributie en logistieke sector in het kader van het Leerwerkakkoord . Zo kunnen wij personeelstekorten in de regio oplossen én samen met de overheid maatschappelijke kosten beperken. Werk biedt inkomen, zelfvertrouwen en verdere ontwikkelkansen. Daar zetten wij ons collectief voor in met het sectorakkoord Haven.”

Frits Gronsveld van STC Group: “Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken met dit sectorakkoord Haven onder andere de HavenLeerWerkplaats mogelijk. Dit wordt een inspirerende en innovatie leeromgeving waarin huidige en toekomstige havenprofessionals zich optimaal kunnen voorbereiden op een duurzame carrière in een steeds veranderende werkomgeving. Zo zorgen we er samen voor dat de haven een aantrekkelijke omgeving blijft voor de denkers én doeners waar het bedrijfsleven om zit te springen.”

Sectorakkoord MKB

In het sectorakkoord voor MKB wordt onder meer afgesproken dat in de komende vier jaar minimaal 600 Rotterdamse werkzoekenden via een leerwerkplek bij MKB-bedrijven in Rotterdam-Rijnmond aan de slag gaan. Verder krijgen zoveel mogelijk schoolverlaters via onder andere stageplaatsen en startgaranties een concreet perspectief op werk aangeboden. Daarnaast zullen nieuwe mogelijkheden worden onderzocht om MKB-personeel te stimuleren zich verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de individuele leerrekening of scholingsvouchers. Pieter van Klaveren, Voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond: “Ik ben verheugd dat we een vervolg geven aan het succesvolle MKB Werkoffensief waarin we de afgelopen jaren reeds vele werkzoekenden aan een baan binnen het MKB hebben kunnen helpen door goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.”

Open samenwerking

Het Leerwerkakkoord is één van de ambities uit het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam en heeft een looptijd van 6 jaar. De partners investeren met geld en personele inzet in deze aanpak. Dit zijn naast de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zadkine, Albeda, STC Group, MKB Rotterdam-Rijnmond, Economic Board Zuid-Holland, VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV. De gemeente Rotterdam investeert 8 miljoen euro. Het Rotterdams Leerwerkakkoord is een open samenwerking. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat meer bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zich aansluiten. In voorbereiding zijn page voor bouw, energie, facilitaire dienstverlening en horeca & toerisme. Het is de ambitie dat er meer volgen.

LWA Zorg hires

Leerwerkakkoord Zorg

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen.

Er spelen diverse ontwikkelingen, waaronder de inzet op landelijke programma’s integrale Zorgakkoord (IZA), Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ). Ook is er sprake van de noodzaak om de kosten en de groei van de zorgconsumptie beheersbaar te houden en voldoende geschikte medewerkers te hebben om passende zorg te kunnen bieden. De partners blijven samenwerken en gaan inzet plegen op de regionale plannen in navolging van het IZA en TAZ. Dit heeft ertoe geleid dat door de partners van het LWA Zorg is gekozen de samenwerking niet langer via een apart LWA zorg te continueren, maar wel de diverse relevante activiteiten en samenwerkingen in de triple helix door te zetten via RAAT+DAAD en Bestuurlijk Platform Zorg. Het gaat dan om interventies zoals het verkorte opleidingstraject Switch to Care (hbo-verpleegkunde) en Welslagen. In het Bestuurlijk Platform Zorg, dat fungeert als clusterpartnergroep voor het LWA Zorg, is besloten om die samenwerking voort te zetten. Daarnaast blijft Zorg ‘betrokken partner van het Leerwerkakkoord’.

De 13 partners uit de coalitie die de Leerwerkpage gestart zijn, verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt, aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn.

Het belangrijkste doel van de Leerwerkpage is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. De page moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken de samenwerkingspartners aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is en plukken meer Rotterdammers de vruchten van de economische groei.

Video afspelen
 
Zorgmedewerkers behouden voor de regio. Dat is het doel van het Leerwerkakkoord Zorg dat 9 december 2019 is ondertekend. Naast wethouders Richard Moti en Sven de Langen hebben  32 zorg- en onderwijsinstellingen en UWV hun handtekening gezet. Deze 32 instellingen hebben zich verenigd in deRotterdamseZorg.
 
Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de werving van nieuw zorgpersoneel en het imago van de sector. Dit leverde 20 procent meer zorgmedewerkers op. Ook de belangstelling voor de opleidingen neemt toe. Alleen, van de starters stopt 5 op de 10 mensen vroegtijdig. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn. Met het Leerwerkakkoord zetten onderwijs, werkgevers en de gemeente zich in voor een betere zorg met meer nieuwe collega’s en het behouden van de zorgmedewerkers die er al zijn.

Bewuste keuze

De zorg is een prachtige sector. Maar ook complex. Het is belangrijk dat beoogde studenten goed weten wat hun beroep inhoudt voordat ze aan hun opleiding beginnen. Daarom biedt het Leerwerkakkoord Zorg jaarlijks 150 zorgstudenten een oriëntatietraject aan.
 
Ze krijgen een kijkje in verschillende sectoren, maken kennis met verschillende functies en krijgen hierin gerichte begeleiding. Zo kunnen zij bewuster hun richting kiezen.

Betere begeleiding

Ook wordt er ingezet om werkzoekenden op te leiden voor een baan in de zorg. In 2020 krijgen 125 mensen via het Leerwerkakkoord Zorg begeleiding bij hun start in de zorgsector. Deze ondersteuning is zo ingericht, dat de werkvloer de focus op goede zorg kan houden.
 
Als het nodig is, krijgen deze starters extra hulp aangeboden bij bijvoorbeeld de aanpak van schulden, Het regelen van kinderopvang en/of vervoer. Zodat mensen aan het werk kunnen blijven.

Digitaal vaardig

Zorgverleners moeten nu en in de toekomst tijd en aandacht kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. Technologieën kunnen daarbij helpen. In het Leerwerkkoord Zorg is vastgelegd dat zorg- en onderwijsinstellingen zich inzetten om zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. En hen bovendien te leren om innovatief te denken en werken.
 
Zo gaan zorgprofessionals en studenten als Digi-coaches hun collega’s helpen bij het gebruik van digitale en innovatieve middelen. De campagne Word verN!EUWert daagt zorgprofessionals en studenten daarnaast uit om ideeën aan te dragen voor anders werken in de zorgpraktijk. Dit stimuleert de innovatie die nodig is in het veranderende zorglandschap.
 

deRotterdamseZorg

Bijna 15 procent van de werkgelegenheid in regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit banen in de sector zorg en welzijn. Samenwerkingsverband deRotterdamseZorg vertegenwoordigt de werkgevers van de zorgsectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ en jeugdzorg). Bij het bestuur is ook het zorgonderwijs aangesloten.

RAAT

Eerder werd met de gemeente al de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) ondertekend. Dit is een actieplan om tekorten in de zorgsector tegen te gaan. Het Leerwerkakkoord Zorg draagt bij aan een versnelde uitvoering van deze ambitie.

De logo’s van de ondertekenaars van het Leer- en Werkakkoord Zorg.

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Zorg (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

gd510scp6iz7w1v12hldej59kalw884

Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening

In de Facilitaire Dienstverlening wordt het mogelijk meer uren te werken binnen een bestaand contract en komen er persoonlijke budgetten om bij- of om te scholen. Jaarlijks kunnen 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag in deze branche.

Dat zijn enkele maatregelen uit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening. Het Leerwerkakkoord is 31 oktober 2019, ondertekend door Facilicom Group, Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam. Met het Leerwerkakkoord krijgen studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de Facilitaire Dienstverlening. Ook wordt de mismatch tussen vraag en aanbod in de sector hiermee aangepakt.

Video afspelen
 

‘De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden.’

Richard Moti – wethouder

Meer jongeren en minder uitval

De maatregelen uit het Leerwerkakkoord moeten er onder andere toe leiden dat jaarlijks 50 extra jongeren kiezen voor een opleiding in de Facilitaire Dienstverlening, dat uitval uit de sector met 5% vermindert en dat jaarlijks 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag worden geholpen. Wethouder Richard Moti (o.a. Werk & Inkomen): ‘Er staan veel vacatures open in de regio, maar invulling ervan blijkt lastig. De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden.’

(De tekst gaat verder onder de foto).

Combinatiebanen

Een baan in schoonmaakbranche is vaak parttime. Om uit een uitkeringssituatie te komen, hebben mensen behoefte aan een contract met meer uren. Via combinatiebanen (ook wel ‘stapelbanen’ genoemd) kunnen werknemers zich binnen een bestaand arbeidscontract ontwikkelen en meer uren maken. Gewerkte uren van twee (parttime) functies kunnen worden gecombineerd, dat kan bij de eigen werkgever zijn en straks mogelijk ook bij een andere werkgever. Dit kan ook een werkgever zijn uit een andere branche binnen de sector dienstverlening, bijvoorbeeld beveiliging, catering of hospitality (gastvrouw/heer).

Opleiden

Tegelijkertijd gaan de bedrijven en onderwijsinstellingen intensiever samenwerken, door gezamenlijk opleiden via vakscholen en leerroutes. Bedrijven leiden de toekomstige werknemers op terwijl ze gebruik kunnen maken van de expertise van de scholen en bieden huidige werknemers meer perspectief als leermeester binnen het bedrijf. Scholen kunnen door samenwerking tussen docenten en leermeesters meer onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Naar voorbeelden zoals Topacademies en Entree Werk worden meer concepten ontwikkeld. Daarnaast wordt niet alleen meer gekeken naar een afgeronde opleiding, maar ook naar (deel)certificaten in het beroep. Hiermee is het mogelijk om aan het werk te gaan zonder dat de gehele opleiding al is afgerond.

Verbeteren taalvaardigheid

Ook het verbeteren van de taalvaardigheid en het terugdringen van laaggeletterdheid komen aan bod. Emel Kocher, vakdocent dienstverlening en facilitair bij het Startcollege van Zadkine: ‘Ik ben er trots op dat het onderwijs op deze manier een bijdrage levert aan dit leerwerkakkoord. Door intensieve samenwerking met het bedrijvenleven ontstaan nieuwe kansen voor de jonge generatie. Zo werken wij samen aan een betere toekomst.’

Vierde Leerwerkakkoord

Dit is het vierde Leerwerkakkoord dat is afgesloten. Eerder zijn er afspraken gemaakt met de haven, het MKB en inzake de energietransitie (gebouwde omgeving). Telkens is het doel de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken, door afspraken tussen ondernemers onderwijs en overheid. In voorbereiding zijn page voor Zorg, Bouw; en Transport & Logistiek.

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

Digitale Kennissessie arbeidsmarkt Rotterdams Havengebied

Leerwerkakkoord Haven

Met het Leerwerkakkoord Haven werken de partners hard aan het waarmaken van de voorgenomen ambities. Eén daarvan is de haven en het gekwalificeerde personeel beter aan laten sluiten op de vragen die de economische transitie met zich meebrengt.

De afspraken in het akkoord zijn daarom gericht op het creëren van een arbeidsmarkt met flexibel opgeleid personeel. Dat betekent onder andere 1.000 carrièrestartgaranties op havenbanen voor mbo-studenten van de opleidingen procestechniek, onderhoud en logistiek. Daarnaast worden er 100 leerwerkplekken gecreëerd voor Rotterdammers uit de bijstand. Er wordt ook een inspirerende en innovatieve leeromgeving ingericht, waarin huidige en toekomstige havenprofessionals zich optimaal kunnen voorbereiden op een duurzame carrière in een steeds veranderende werkomgeving. En er wordt ingezet op hybride docenten, die naast hun baan in het vakgebied lesgeven aan studenten.

Video afspelen

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Haven (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

  photo5

  Leerwerkakkoord Midden- en kleinbedrijf

  Eind 2022 zijn we gestopt met het “construct” deel LWA MKB conform de einddatum, maar continueren de samenwerking met MKB Rotterdam Rijnmond en zetten diverse relevante activiteiten door onder een andere vlag, zoals o.a. de inzet op Leven Lang Ontwikkelen via SLIM (Subsidie Leven Lang Ontwikkelen in het MKB), het MKB Werkoffensief (wervingsinstrument voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de MKB-deal Hallo Werk.

  photo2

  Leerwerkakkoord Energietransitie

  De partners van het deel-leerwerkakkoord Energietransitie hebben een duidelijk doel voor ogen. Namelijk de kansen op werkgelegenheid binnen de energietransitie verzilveren en de stad verzekeren van goed personeel voor de gebouwde omgeving. Om dit doel te bereiken hebben de partners concrete afspraken vastgelegd in het akkoord.

  Eén van de afspraken is meer jongeren op vmbo- en mbo-niveau voorlichten en opleiden in de bouw-, infra- of energiesector. Een andere afspraak is om meer omscholing voor werknemers te organiseren en om inloopruimtes te creëren waar werkzoekenden enthousiast gemaakt worden voor een baan in het deel-leerwerkakkoord. Ook start er een pilot waarbij een werknemer met een betalingsachterstand, die een half jaar in dienst is, een (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgt. De leidraad van de afspraken is ruimte maken voor flexibele opleidingen die goed aansluiten op de praktijk.

  Video afspelen