Leerwerkakkoord Zorg

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen.

Er spelen diverse ontwikkelingen, waaronder de inzet op landelijke programma’s integrale Zorgakkoord (IZA), Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ). Ook is er sprake van de noodzaak om de kosten en de groei van de zorgconsumptie beheersbaar te houden en voldoende geschikte medewerkers te hebben om passende zorg te kunnen bieden. De partners blijven samenwerken en gaan inzet plegen op de regionale plannen in navolging van het IZA en TAZ. Dit heeft ertoe geleid dat door de partners van het LWA Zorg is gekozen de samenwerking niet langer via een apart LWA zorg te continueren, maar wel de diverse relevante activiteiten en samenwerkingen in de triple helix door te zetten via RAAT+DAAD en Bestuurlijk Platform Zorg. Het gaat dan om interventies zoals het verkorte opleidingstraject Switch to Care (hbo-verpleegkunde) en Welslagen. In het Bestuurlijk Platform Zorg, dat fungeert als clusterpartnergroep voor het LWA Zorg, is besloten om die samenwerking voort te zetten. Daarnaast blijft Zorg ‘betrokken partner van het Leerwerkakkoord’.

De 13 partners uit de coalitie die de Leerwerkpage gestart zijn, verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt, aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn.

Het belangrijkste doel van de Leerwerkpage is om meer Rotterdammers aan de slag te krijgen én te houden. De page moet een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo werken de samenwerkingspartners aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is en plukken meer Rotterdammers de vruchten van de economische groei.

Video afspelen
 
Zorgmedewerkers behouden voor de regio. Dat is het doel van het Leerwerkakkoord Zorg dat 9 december 2019 is ondertekend. Naast wethouders Richard Moti en Sven de Langen hebben  32 zorg- en onderwijsinstellingen en UWV hun handtekening gezet. Deze 32 instellingen hebben zich verenigd in deRotterdamseZorg.
 
Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de werving van nieuw zorgpersoneel en het imago van de sector. Dit leverde 20 procent meer zorgmedewerkers op. Ook de belangstelling voor de opleidingen neemt toe. Alleen, van de starters stopt 5 op de 10 mensen vroegtijdig. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn. Met het Leerwerkakkoord zetten onderwijs, werkgevers en de gemeente zich in voor een betere zorg met meer nieuwe collega’s en het behouden van de zorgmedewerkers die er al zijn.

Bewuste keuze

De zorg is een prachtige sector. Maar ook complex. Het is belangrijk dat beoogde studenten goed weten wat hun beroep inhoudt voordat ze aan hun opleiding beginnen. Daarom biedt het Leerwerkakkoord Zorg jaarlijks 150 zorgstudenten een oriëntatietraject aan.
 
Ze krijgen een kijkje in verschillende sectoren, maken kennis met verschillende functies en krijgen hierin gerichte begeleiding. Zo kunnen zij bewuster hun richting kiezen.

Betere begeleiding

Ook wordt er ingezet om werkzoekenden op te leiden voor een baan in de zorg. In 2020 krijgen 125 mensen via het Leerwerkakkoord Zorg begeleiding bij hun start in de zorgsector. Deze ondersteuning is zo ingericht, dat de werkvloer de focus op goede zorg kan houden.
 
Als het nodig is, krijgen deze starters extra hulp aangeboden bij bijvoorbeeld de aanpak van schulden, Het regelen van kinderopvang en/of vervoer. Zodat mensen aan het werk kunnen blijven.

Digitaal vaardig

Zorgverleners moeten nu en in de toekomst tijd en aandacht kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. Technologieën kunnen daarbij helpen. In het Leerwerkkoord Zorg is vastgelegd dat zorg- en onderwijsinstellingen zich inzetten om zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. En hen bovendien te leren om innovatief te denken en werken.
 
Zo gaan zorgprofessionals en studenten als Digi-coaches hun collega’s helpen bij het gebruik van digitale en innovatieve middelen. De campagne Word verN!EUWert daagt zorgprofessionals en studenten daarnaast uit om ideeën aan te dragen voor anders werken in de zorgpraktijk. Dit stimuleert de innovatie die nodig is in het veranderende zorglandschap.
 

deRotterdamseZorg

Bijna 15 procent van de werkgelegenheid in regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit banen in de sector zorg en welzijn. Samenwerkingsverband deRotterdamseZorg vertegenwoordigt de werkgevers van de zorgsectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ en jeugdzorg). Bij het bestuur is ook het zorgonderwijs aangesloten.

RAAT

Eerder werd met de gemeente al de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) ondertekend. Dit is een actieplan om tekorten in de zorgsector tegen te gaan. Het Leerwerkakkoord Zorg draagt bij aan een versnelde uitvoering van deze ambitie.

De logo’s van de ondertekenaars van het Leer- en Werkakkoord Zorg.

Meer weten?

Download Leerwerkakkoord Zorg (pdf)

Meer over dit Leerwerkakkoord:

shape_detailpage