Governance

Stuurgroep LWA

De Stuurgroep LWA stuurt op hoofdlijnen op de oorspronkelijke ambitie, zoals verwoord in het koepel LWA (“toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt”). Koers houden en bijsturen waar nodig, een richtinggevend en monitorend overleg. De Stuurgroep LWA is adviserend en controlerend richting programmamanagement en heeft een verbinding met de Clusterpartnergroepen. In de Stuurgroep is de Triple Helix (ondernemers, onderwijs en overheid) evenredig vertegenwoordigd, evenals het programmateam LWA. De Stuurgroep monitort de voortgang van het LWA op hoofdlijnen en is aanspreekpunt voor het programmamanagement bij escalaties.

Clusterpartnergroepen

De Clusterpartnergroepen (van de geclusterde deel LWA) sturen en monitoren op voortgang en resultaten van de deelakkoorden, via jaarplannen en begrotingen en monitor op deel LWA-niveau. Vanuit de Clusterpartnergroepen wordt sturing gegeven op de korte en lange termijn doelstellingen van de deelakkoorden; en is er verbinding naar de Stuurgroep voor monitoring van de horizontale thema’s binnen de pijlers.

Elke Clusterpartnergroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de ondertekenaars van het LWA (cluster), vanuit de triple helix. Daarnaast heeft ook de projectleider en eventueel de strategisch arbeidsmarktadviseur (WSPR) zitting in het clusterpartneroverleg.

Er zijn Clusterpartnergroepen voor de deelakkoorden Haven en Transport, Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart, LWA Energietransitie, Bouw & Techniek, en LWA Facilitaire Dienstverlening. De Clusterpartnergroep Zorg is feitelijk het Bestuurlijk Platform Zorg. De Clusterpartnergroep LWA MKB is feitelijk de Stuurgroep van het MKB Werkoffensief.

Expertplatform LWA

Het expert platform adviseert over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in brede zin en de horizontale thema’s in de drie pijlers. In dit bredere platform moet ook ruimte zijn voor bredere human capital uitdagingen die in de regio spelen. Vanuit de verbindende gedachte is het Expertplatform inmiddels gekoppeld aan OnderwijsPower (VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond).

shape_detailpage