Het ontstaan van de leerwerkakkoorden

Algemeen

De arbeidsmarkt verandert snel en is dynamisch. Er is een continue instroom van afgestudeerden en werkzoekenden, versus een uitstroom van mensen die stoppen met werken vanwege pensionering (vergrijzing) of andere redenen. Bovendien ontstaan er door de technologische veranderingen, robotisering alsook de energietransitie nieuwe beroepen en nieuwe banen. Maar er verdwijnt hierdoor ook weer specifieke werkgelegenheid.

De ondertekenaars van het overkoepelende Leerwerkakkoord, begin 2019 waren:  Zadkine, Albeda, STC Group, SBB, MKB Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs,  VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV, de Economic Board Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Inmiddels zijn vele andere partners aangesloten, zie per deelakkoord om welke partners dit gaat.

Beweging in de arbeidsmarkt

Met de opkomst van de deeleconomie wordt werk steeds meer als afzonderlijke klus of opdracht aangeboden, in plaats van een (vaste) baan of functie. Hierdoor veranderen de arbeidsverhoudingen en ontstaan er nieuwe markten van vraag en aanbod. De arbeidsmarkt kent onevenwichtigheden, zeker ook in onze regio. Er zijn aan de ene kant lastig vervulbare vacatures en er is krapte in diverse beroepen, terwijl er tegelijkertijd groepen mensen zijn die langs de zijlijn staan, of niet naar hun volledige potentieel kunnen werken.

Vraag en aanbod vinden elkaar dus niet altijd goed genoeg. Deze mismatch kan een belemmering zijn voor economische groei in de regio, doordat werkgevers hun groeipotentie niet kunnen waarmaken. Tegelijk heeft de regio een grote groep inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt; zij hebben te maken met werkloosheid, inkomens- en werkonzekerheid. Het is daarom van groot belang te voorkomen dat deze personen langdurig buitenspel komen te staan.

Samenwerken

Echter, veel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen vooral uit economische ontwikkelingen, uit keuzes van (aankomend) werknemers, werkgevers en ondernemers en uit landelijk beleid ten aanzien van economie, onderwijs en sociale zekerheid. Al deze ontwikkelingen hebben impact op kansen en mogelijkheden voor de inwoners van de arbeidsmarktregio Rotterdam – Rijnmond en op de ontwikkeling van regionale bedrijvigheid. Daarom hebben onderwijs en bedrijfsleven en de (lokale) overheid uit de regio hun krachten voor een periode van zes jaar (2019-2024) gebundeld in de Leerwerkakkoorden, om die mismatch tussen vraag en aanbod van werk samen aan te pakken. Door concrete afspraken per deelakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk. Zo maken wij samen werk van de arbeidsmarkt van de toekomst!

Maatwerk per sector

Door ondertekening van het leerwerkakkoord van de arbeidsmarkt regio Rijnmond – Leer Werk Akkoord hebben alle partners in 2019 hun commitment bevestigd om langs deze lijnen samen te werken en samen te investeren. In sectorale akkoorden staan scherpe afspraken op maat voor specifieke sectoren en doelgroepen. In de deelakkoorden leggen we de afspraken vast voor concrete invulling van het overall Leerwerkakkoord. Deze constructie biedt de ruimte voor specifieke afspraken binnen een sector, voor een doelgroep, of om in te spelen op een actuele economische- of maatschappelijke ontwikkeling.

De looptijd kan ook verschillen per deelakkoord; van korte termijn gericht op snelle interventie tot lange termijn systeemveranderingen op de arbeidsmarkt. Eén ding hebben alle deelakkoorden gemeen; ze dragen door versnelling, opschaling en vernieuwing bij aan het bereiken van de doelstellingen uit onze drie pijlers. We realiseren ons dat we vasthoudend zullen moeten zijn in onze intenties en samenwerking. En dat het geen automatisme is dat een akkoord – overkoepelend of sectoraal – automatisch tot verandering leidt. Commitment, uitvoering, bewaking en doorontwikkeling van dit akkoord vereist een organisatie die daar intensief mee bezig is. Daarom zijn er concrete afspraken gemaakt over inzet van mensen en middelen en de realisatie van een programma organisatie voor het Leerwerkakkoord.

shape_detailpage