Ons fundament

Drie pijlers

Elk deel LWA is vormgegeven aan de hand van de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk; en (weer) aan het werk:

Van school naar werk

Het credo is ‘geen jongere zonder baan van school’. In deze pijler is de inzet dat jongeren van school gaan met de juiste vaardigheden. En dat werkgevers waar nodig ‘startgaranties’ afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Het onderwijs van vandaag leidt de mensen op die de wereld van morgen én de arbeidsmarkt van morgen vormen. Uitgangspunt is dat jongeren daar goed op zijn voorbereid, met de juiste vaardigheden en competenties.

Toekomstgericht opleiden betekent dat competenties en vaardigheden die van belang zijn voor duurzame loopbaanontwikkeling in het onderwijs zijn verankerd. Het betekent ook dat we jongeren waar nodig startgaranties op de arbeidsmarkt durven geven. En dat we jongeren – waarvoor het behalen van de vereiste opleiding of diploma geen vanzelfsprekendheid is – gerichte begeleiding bieden naar een werkervaringsplek.

Ambitie
In 2024…

 • Zijn nieuwe skills verankerd in ons onderwijs.
 • Gaat er in onze regio geen jongere meer van school zonder een opmaat naar de arbeidsmarkt; een diploma, certificaat of startkwalificatie.
 • Is de regio rijk aan leeromgevingen waar onderwijs en bedrijfsleven samen de werknemers van de toekomst opleiden en investeren in vernieuwend onderwijs.
 • Wordt bij zo veel mogelijk opleidingen een garantie voor een werkplek na afronding van de opleiding afgegeven, aangevuld met gerichte trajecten van na- en bijscholing op de werkvloer.
Van werk naar werk

In deze pijler werken we toe naar een structureel en duurzaam systeem voor een leven lang ontwikkelen in onze regio. De wereld verandert en beroepen veranderen ook. De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate flexibele en breed inzetbare professionals, met de juiste vaardigheden. We hechten er waarde aan dat werkgevers inzetten op om- en bijscholing ‘on the job’. Daarnaast is voor vervulling van de vacatures in onze regio, de instroom vanuit studenten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt niet meer voldoende. En professionals moeten snel kunnen overstappen van het ene (krimpende) beroep naar het andere (groeiende) beroep. Dat vraagt een flexibel en modulair onderwijsaanbod.

Ambitie
In 2024…

 • Heeft elke werkende vanuit het idee van zelfregie toegang tot een passend aanbod voor om-, her- of bijscholing en wordt een leven lang ontwikkelen door de werkgevers gestimuleerd.
 • Zijn er innovatieve arrangementen beschikbaar die leven lang ontwikkelen stimuleren, zoals bijv. de pilot individuele leerrekening en scholingsvouchers.
 • Kent deze regio voor zo veel mogelijk sectoren een flexibel en modulair (post initieel) scholingsaanbod voor werkenden.
 • Is er voor werknemers uit krimpberoepen, voor wie werkloosheid dreigt, structurele begeleiding beschikbaar naar duurzame inzetbaarheid en werk- en inkomenszekerheid.
 • Wordt de onderwijs infrastructuur van bijvoorbeeld ROC’s ook buiten de reguliere lesuren optimaal benut voor maatwerk en vraaggerichte opleidingen.
 • Kunnen we de mate van inzetbaarheid van werknemers ook in skills uitdrukken en dit als basis nemen voor zijn/haar ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
 
(Weer) aan het werk

Geen potentieel blijft onbenut. Samen met de partners zoeken en realiseren we nieuwe oplossingen om zoveel mogelijk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond nog (te) veel mensen zonder werk die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Tegelijkertijd staan er in onze regio veel vacatures open die moeilijk- of niet vervuld kunnen worden. Deze mismatch tussen beschikbare vacatures en de mensen die deze kunnen invullen, is de uitdaging van alle LWA-partners. Gezamenlijk zetten we ons in voor een betere match tussen werkzoekenden en werk. Daarvoor starten we innovatieve projecten, gericht op terugkeer naar werk, om-, her en bijscholing van werkzoekenden en het toegankelijk maken van werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Ambitie
In 2024…

 • Wordt het begeleiden van werkzoekenden naar- en op werk gezien als een gezamenlijk doel van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. En wordt deze gedachte doorvertaald in een geïntegreerde aanpak en bundeling van investeringen.
 • Wordt deze samenwerking vertaald in heldere targets en resultaten voor het verkleinen van het aantal niet werkenden boven op de reguliere inzet van verschillende partners.
 • Kent deze regio diverse arrangementen om specifieke groepen, zoals statushouders en werkzoekenden met een arbeidsbeperking, naar een duurzame werkplek te begeleiden.


Horizontale programmering

Naast de drie pijlers zijn er enkele thema’s en doelgroepen die speciale aandacht in de Leerwerkakkoorden krijgen. Dit noemen we onze horizontale programmalijnen:

Jeugdwerkgelegenheid

Gericht op het creëren en vergroten van duurzame werkgelegenheid voor jongeren (tot 27 jaar). Dit doen we door competenties en vaardigheden van jongeren te verbinden met de mogelijkheden die er zijn binnen onderwijs en werk. Dat doen we preventief door een sluitende aanpak van school naar arbeidsmarkt (‘geen jongere zonder baan van school’) en reactief door specifieke interventies voor jongeren met een uitkering in te zetten. Door de coronacrisis en de effecten daarvan op jongeren, is de noodzaak om hierop in te zetten alleen maar gegroeid. Voorbeelden van interventies zijn de carrière start garanties (in meerdere LWA) en het LWA stage stimuleringsfonds voor MKB-ondernemers. Ook is er een link met de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, zoals die vanuit het Rijk is ingezet vanuit de herstelaanpak.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit in de zin van duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten en bevorderen van gezondheid van burgers is in het belang van alle partners van het Leerwerkakkoord. Ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties willen een gezonde regio met gezonde inwoners en werknemers., Voorbeelden van interventies zijn de kennissessies zoals die vanuit het platform kennisdeling LLO & SI zijn en worden gehouden op dit thema, en het programma “Ontwikkelfit”.

Statushouders

Vanuit gemeenten is er de inzet om statushouders met meer maatwerk en intensiteit naar werk te begeleiden. Dit sluit naadloos aan bij de vraag vanuit werkgevers en opleiders om extra aandacht aan deze doelgroep te geven binnen de LWA.

De afgelopen periode zijn er diverse projecten geweest om statushouders toe te leiden naar duurzaam werk, kleinschalige pilots om te leren en te experimenteren met de doelgerichte arbeidsontwikkeling van statushouders. Denk hierbij aan geïntegreerde duale trajecten voor zonnepanelenmonteurs, waar de lessen van de inburgeringscursus en de beroepsopleiding in één curriculum op de locatie van de werkgever worden aangeboden.

Daarnaast zijn er leerwerkplekken bij Stedin (monteurs) en Working Future / Emprove (matrozen binnenvaart). Voor jonge statushouders is er onder andere de Werkclub, vanwaar zij in 4 tot 12 weken naar een ‘startbaan’ worden begeleid, en vervolgens 3 jaar in de richting van een hartbaan’. Op basis van dit soort pilots willen we leren wat het beste werkt voor een grotere groep statushouders, terwijl we gaande weg al meteen resultaten boeken.

Circulair
Inzet op circulaire economie

Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat

en verankering daarvan heeft positieve effecten op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Door het bureau Metabolic is een onderzoek gedaan dat een beeld geeft van milieuwinst, circulaire economie en werkgelegenheid. Daar kwam uit naar voren dat er relatief weinig banen zullen verdwijnen op dit vlak. Zij zien mogelijkheden voor circulaire werkgelegenheid aan de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op het vlak van integreren van digitale technologie, het verlengen van de levensduur van producten en het gebruik van afval als grondstof.
shape_detailpage