Wat willen we bereiken?

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is in 2020 gelanceerd, als onderdeel van het Leerwerkakkoord. Centraal staat de wens om kennis en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. We groeien toe naar een nieuwe economie, door technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. Kennis en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s. Leren en (blijven) ontwikkelen zijn daarom belangrijke activiteiten voor zowel werknemers als werkgevers.

De arbeidsmarktregio Rijnmond wil werken aan een effectief arbeidsmarktbeleid, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast. Dit doen we niet alleen, want het ultieme doel is om alle relevante groepen in de arbeidsmarkt nader tot elkaar te brengen. Hiervoor regelen we activiteiten in samenwerking met (MKB-) ondernemers in de regio, opleidingen, MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW, SER, AWVN en verschillende werkgeverskoepels. Met bijvoorbeeld werk- en kennissessies bouwen we zo samen aan actuele kennis rondom LLO en SI en creëren we kansen op het vlak van arbeidsmobiliteit.

Het is onze missie om samen toe te werken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waarbij we:

  • anticiperen op transities, demografische ontwikkelingen, wensen van generatie Z en noodzaak tot wendbaarheid
  • de optimale match zoeken tussen taken (bij organisaties) en talenten (van mensen)
  • focussen op kansrijke sectoren en beroepen

Leren en ontwikkelen maken bij dit alles een integraal onderdeel uit van het beleid en de acties van werkgevers. Ook werknemers zijn hiermee bewust en actief aan de slag.

Drie hoofdthema’s

De programmering van de activiteiten van het Platform kennisdeling LLO en SI gebeurt aan de hand van 3 hoofdthema’s:

Eigen regie

Hoe kunnen mensen eigen regie nemen over hun (toekomstige) werk en de (door)ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden? En hoe kunnen werkgevers hierbij ondersteunen? Het is belangrijk dat de eigen motivatie en wensen leidend zijn voor de te nemen stappen. Toekomstgericht: (hoe) sluit je aan bij de kansrijke sectoren en beroepen, dus daar waar veel vraag is.

(Arbeids-)Mobiliteit

Arbeidsmobiliteit is sterk verbonden met de cijfers en ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijden van de arbeidsmarkt. Waar zien we (structurele) veranderingen? Wat zijn veelbelovende sectoren en beroepen en welke kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig? In welke sectoren lijken juist overschotten te ontstaan? En vooral: hoe kunnen mensen zich hier optimaal op voorbereiden?

Verbinden praktijk en onderwijs

Hier wordt de focus gelegd op de verbinding tussen de behoeften van de arbeidsmarkt en de aansluiting hierop van de opleidingen. Opleidingen zijn druk bezig hun aanbod af te stemmen op de nieuwe eisen en wensen van zowel werknemers als werkgevers. Denk aan versnelde opleidingstrajecten, deelcertificaten, hybride onderwijs, inzet van hybride docenten.

shape_detailpage