SLIM legt basis voor leven lang ontwikkelen in MKB

Werknemers die zich blijven ontwikkelen zorgen voor innovatie in je bedrijf met nieuwe kennis en technieken. En ze blijven behouden voor je organisatie. Dit is de gedachte achter SLIM. De subsidieregeling gaat komende twee jaar ondernemers en werknemers helpen op het gebied van menselijk kapitaal. MKB Rotterdam Rijnmond werkt hiervoor samen met ondernemers uit de regio, onderwijsinstellingen en het Leerwerkakkoord.

SLIM is écht slim. Het staat voor Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB. Hiermee moet een breed en makkelijk toegankelijk aanbod van opleidingen en trainingen komen voor werknemers in het MKB. Doel is dat zij zich kunnen ontwikkelen om aansluiting op de arbeidsmarkt te houden en dat ondernemingen kunnen innoveren en geschikt personeel behouden of hieraan kunnen komen. De opzet achter SLIM is net zo slim: ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid werken samen vanuit een gezamenlijke gevoelde verantwoordelijkheid voor (dreigende) maatschappelijke en economische problemen.

Collectieve regeling

De samenwerking is mooi en bijzonder. “Maar eigenlijk hadden we hier veel eerder mee moeten beginnen”, stelt Peter Smit, programmamanager van het Leerwerkakkoord Rotterdam–Rijnmond. Rotterdam, maar zeker ook een aantal andere steden in de regio scoren hoog als het gaat om bijvoorbeeld jongeren die geen opleiding hebben afgemaakt. Of om praktisch geschoold personeel wiens werk sterk verandert of zelfs verdwijnt.

‘Elke ondernemer komt op een punt dat het niet meer zo lekker loopt’

Dit zijn persoonlijke problemen, maar ook maatschappelijke. Stel, iemand kan de veranderingen niet bijbenen en wordt werkloos, of anders gezegd: doet niet meer mee. Dit kan leiden tot een sneeuwbaleffect: langdurige werkloosheid leidt tot hogere kosten voor uitkeringen, maar ook voor gezondheidszorg, familieproblemen, eenzaamheid enzovoorts. Voor ondernemers zijn er directe belangen als hun personeel meegroeit en zich blijft door-ontwikkelen. Zeker nu er niet voldoende geschikt personeel is. Dat remt de ontwikkeling en groei van een bedrijf. Smit: “Vooral het kleinbedrijf is minder toegerust, ontbeert HR-capaciteit of denkt: ‘Moet dat nu allemaal in mijn tijd?’ Of: ‘Als iemand een opleiding doet, gaat hij of zij toch weg.’ Oude gedachten die niet kloppen. Ontwikkeling loont!’”

Ontwikkelen van medewerkers is in ieders belang, weet Peter Nagelkerke, projectleider MKB binnen de Leerwerkakkoorden en ook projectleider van deze SLIM-aanpak. “Elke ondernemer komt op een punt dat het niet meer zo lekker loopt. Dat werd tijdens corona duidelijk: horeca ging dicht en bij de test- en priklocaties waren juist mensen nodig. Werknemers, op hun beurt, moeten ervan doordrongen zijn dat ze behouden moeten blijven voor de arbeidsmarkt.”

Samenwerken via werkhub

De SLIM-gelden zijn voor twee jaar toegekend om projecten aan te jagen die de match tussen mensen en werk, tussen vraag en aanbod gaan vergroten door overzicht en ondersteuning te bieden op het gebied van leven lang ontwikkelen. Op 24 februari was de kick-off met de aangesloten partners. Nu wordt met opleiders in kaart gebracht welk aanbod er al is en welke verder moet worden ontwikkeld. Met ondernemers wordt de behoefte aan vaardigheden op een rijtje gezet. En op termijn komt er echt één ontwikkelloket, zodat werknemers en ondernemers niet van het kastje naar de muur hoeven. Alle betrokken partijen komen ‘achter’ dit loket. Denk aan: ondernemersverenigingen, scholingsinstellingen, brancheorganisaties en instanties die mensen naar werk leiden (WSPR, regionale mobiliteitsteams, Rijnmond Werkt Door enzovoorts). Nagelkerke: “De commissie-Borstlap stelde al dat voor een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt alle betrokken partijen nauw moeten samenwerken, ofwel de werkhub-gedachte. In het land hoor je al namen als het Huis van Werk of het Regionaal Werk Centrum.”

‘Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden’

Elkaar vertrouwen

Dit SLIM-project is onderdeel van het Leerwerkakkoord MKB, dat vorige collegeperiode in Rotterdam werd gesloten. Rotterdam was de eerste hiermee in Nederland en meteen de omvangrijkste. Kort na de start kreeg het Leerwerkakkoord een meer regionale focus. Er zijn vele programma’s, van zorg tot haven, van transport tot energietransitie en van facilitair tot MKB. Waar partijen voorheen naar elkaar wezen, werken ze nu samen in een ‘triple helix’-aanpak met overheid, ondernemers en onderwijs.

Corona heeft weliswaar initiatieven gehinderd doordat samenkomsten niet konden. Tegelijk bracht het veel in een stroomversnelling. “Onder druk wordt veel vloeibaar”, zegt Smit. “Mensen voelen de noodzaak dat er wat móet gebeuren. Dan gebeurt het ook. Je zag dat de weerbaarheid van mensen groter is dan gedacht. Dat geeft moed.” “Typisch aan de meer Rotterdamse aanpak is dat als je iets een goed idee vindt, je gewoon moet kunnen starten”, vult Nagelkerke aan. “Het belangrijkste is dat je elkaar vertrouwt.”

Rode loper

Door de noodzaak en de grootte gaan de ontwikkelingen snel in de regio Rijnmond. Smit en Nagelkerke hopen dat andere regio’s, waar de organisaties minder capaciteit hebben, aanhaken. Zij kunnen van de ervaringen profiteren. Smit: “Iedereen hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden.” Ook dat is slim. Nagelkerke: “En het hoeft allemaal niet per se via de Leerwerkakkoorden, we kunnen ook ondersteunen. Je hebt een aantal grote ondernemingen die hierin kunnen en willen investeren. We snappen het als vooral kleinere ondernemers weinig tijd hebben. Daarom leggen we de rode loper uit, zodat ook zij kunnen profiteren van de ervaringen van de koplopers.”

Na twee jaar worden de pilots geëvalueerd. Dan loopt de SLIM-subsidieregeling af en moeten de initiatieven geborgd zijn in een blijvende structuur.

Oproep!

Wees ook slim! Laat je bedrijf ontwikkelen en meld je aan voor advies en steun.

Van inspiratie naar ontwikkeling

Tijdens SLIM-bijeenkomsten worden vraag en aanbod voor scholing en ontwikkeling op een rijtje gezet.

Inspiratiebijeenkomsten

Hier wordt ingegaan op de waaromvraag. Koploperbedrijven laten best practices zien.

Werkbijeenkomsten

Met een zelfscan en hulp van een expert kunnen bedrijven behoeften en mogelijkheden in kaart brengen.

Ontwikkelbijeenkomsten

De gevolgen van de scan voor de ontwikkeling van het bedrijf worden zichtbaar en daarop wordt een ontwikkelplan gemaakt.

Ondersteuningsbijeenkomsten

Met medewerkers wordt bekeken wat concreet nodig en mogelijk is aan opleiding en ontwikkeling.

Kennisplatform

Het Kennisplatform LLO en SI ondersteunt ondernemers met kennis over vraaggericht opleiden, werksessies en bijeenkomsten waarin kennis met en door ondernemers wordt gedeeld. Thema’s:

  1. Eigen regie: over je kennis, skills en loopbaan.
  2. Arbeidsmobiliteit: actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.
  3. Verbinding onderwijs en bedrijfsleven: hoe krijg je opleidingen die beantwoorden aan behoeften van de arbeidsmarkt.

Meer weten? Check onze agenda